Tag: Qaadii

640: Hayyama Jaarsaa Malee Qaadiin Nikaaha Buusuu Danda\’aa?

Gaafii: Intala takka fuudhee yeroo gabaabaa eega waliin jiraannee booda woggaa tokko booda ni deebi’a jedhee waadaa galeefii isii biyyatti dhiise gara biyya biroo deeme. Yeroon woggaa takka xumuramnaan koottu gali hogguu isiin naan jettu, woggaa tokko itti dabaladhee gala jedheen. Hogguu kana maatii kiyya bira dhaqa jettee na hayyamsiifattee deemte. Achumaan mana qaadii dhaqxee …

640: Hayyama Jaarsaa Malee Qaadiin Nikaaha Buusuu Danda\’aa? Read More »

369: Dhalaan if kennuu (if heerumsiisuu) dandeessii?

Gaaffii: intalti dhalaa takka yoo heerumuu feete if kennuu ni dandeessii ? wonni intala dhalaa takka heerumuu dhoorgu hoo maali?           Deebisaa: ta duraa intalti dhalaa takka if kennuun hukmii shari’aa keeysatti  fa’ayyumamra’atin nakahat nabsahaa fanikahhuwa baaxilun jedhan   nabiin keenna ﷺ nikaan isiin gootu sun zina jechuudha yoo ifkennite ani takkaahuu …

369: Dhalaan if kennuu (if heerumsiisuu) dandeessii? Read More »