710: Namni tokko yoo maraate horii isaa fayyadamuun danda\’amaa?

Gaafii: Adeerri kiyya tokko qalbiin akka tokko taatee (maraatee) dhabame. Horiin isaa cufti abbaa kiyya bira jira. Abbaan kiyya horii kana akkam godhuu qaba?       Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii wanti kun waan si laaluu miti. Waan abbaa kankee laalu. Abbaa keetiif nasiihaa yaadi. Horiin kun amaanaadha. Adeerri kee kun yoo ilmaanii fi warra …

710: Namni tokko yoo maraate horii isaa fayyadamuun danda\’amaa? Read More »