Tag: Qabrii

627: Qabrii Dhiquun akkamitti laallama?

Gaafii: Namni an biratti qaxaramee dalagu qabrii abbaa isaa kan masjiida moggatti ijaarame akka dhiqu na ajaja. Wanti kun dilii moo dilii miti?     Deebisaa Gabaabduu Wanti dura hubatamuu qabu masjiida biratti nama du’e awwaaluun dhoorkaadha. Masjiidaa fi qabrii wal bira godhuu hin qabnu. Inumaa masjida qabriin keessa jiru itti salaatuun haraama. Sababni isaa …

627: Qabrii Dhiquun akkamitti laallama? Read More »

482: Qabrii keessa kopheen dhaabbachuun/deemuun ni tahaa?

Gaaffii: Qabrii keessa kopheen deemuun akkamii? Sheekhotii garii argee ka qabrii keessatti qophee baafatan.         Deebisaa: Sun hadiisa Rasuula Rabbii biraa sabatetu jira ﷺ. Yoo qabrii seentan kophee keessan baafadha jechaa yeroo hedduu itti lallabaa ture. Rasuulli Rabbii ﷺ guyyaa tokko qabrii ziyaaree nama tokko ka kophee uffatee qabrii keessa deemu arge, …

482: Qabrii keessa kopheen dhaabbachuun/deemuun ni tahaa? Read More »