Tag: Qadaa Soommanaa

473: Guyyaa tokko soomee nama du’e qadaa irraa soomna moo akkam?

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?           Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. …

473: Guyyaa tokko soomee nama du’e qadaa irraa soomna moo akkam? Read More »

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami?

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?           Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. …

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami? Read More »

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami?

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?           Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. …

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami? Read More »

425: kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaa ti moo haadha manaatu soomuuf dirqama?

Gaaffii: Kaffaaraa Ramadaana keessa jarsa kiyyaa wajjiin ji’a Ramadaana keessa guyaa wajjiin rafeef kutee kutee ji’a tokko soomee jiraa garuu qadatu narra jiraa yoo kaffaara san qadaa narra jiruuf godhe ta’aa?           Deebisaa: Hin taatu maaliif jennaan qadaan ati soomteef niyyaa kafaaraatiif soomte malee niyyaa ramadaan qadaa baasuutiin hin soomne. Hujiin …

425: kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaa ti moo haadha manaatu soomuuf dirqama? Read More »

324: Dhiigni aadaa yoo namatti dhufe, dawaan ofirraa dhoowwuun taatii?

Gaafii: Aadaan Ramadaan keessa namatti dhufee dawaan ufirraa dhoowwan akkamii?         Deebisaa: Ulamaan gariin wanni jedhan Ramadaana keessa dawaa ufitti godhanii Ramadaan guutuu soomanuun humaa hin qabu. Yoo dawaan sun garaa isii irratti rakkoo hin fidne taate doktoroota nagayaa amananii, mari’ataniinii yoo midhama isii irratti ka hin fidne taate, namaan wajjiin soomuuf …

324: Dhiigni aadaa yoo namatti dhufe, dawaan ofirraa dhoowwuun taatii? Read More »

274: Ijoollummaa kiyyatti soomana guutuu soomanaa hin turre. Wanti kun akkam?

Gaafii: Ani gaafa umrii tiyya amata kudha sadii ni sooma ture. sooma san guutee hin soomuu garitu narraa dabree.     Deebisaa: Yoo gaaf san ka ballagde taate soomanni sun sirratti dirqama. Yoo ka hin ballagin taate soomanni soomtu sun duraanuu sunnaadhaa rakkoo hin qabu. Umrii kudha sadiinillee dubartiin ballaguu ni dandeetti. Dura namni ka …

274: Ijoollummaa kiyyatti soomana guutuu soomanaa hin turre. Wanti kun akkam? Read More »