568: Qulqullina malee Qur’aana tuquun akkami? Namni Kiristaanaa Qur’aana tuquu danda’aa?

Gaafii: Rabbiin waa’ee qur’aanaa yoo dubbatu “Warra xahaaraa qabu malee nami kuun tuquun hin gayu” jedhe. Garuu akkuma arginu namni Muslima hin taane hunduu qur’aana tuquu ni danda’a. Haalli kun aayaa qur’aana ““Warra xahaaraa qabu malee nami kuun tuquun hin gayu” jedhu hin faalleysuu?     Deebisaa: Akkuma obboleessi jedhe; hiikkaa gubbaa qofa yoo fudhanne …

568: Qulqullina malee Qur’aana tuquun akkami? Namni Kiristaanaa Qur’aana tuquu danda’aa? Read More »