690: Ji’a Rajab keessa soomanni ajajame jiraa?

Rajab: Ji’a kabajamaadha.   Jiini Rajab ji’oota Rabbiin kabajamtoota jedhe keessaa isa tokko. Qur’aana keessatti Suuraa tawbaa Suuraa 9ffaa aayaa 36 irratti akkana jedha;   Dhugumatti, (waggaa tokko keessatti) lakkoofsi baatii Rabbiin biratti ji’a kudha lama ta’a, akkasuma Rabbiin Guyyaa samii fi dachii uume sanatti murteesse; isaan keessaa afur kabajamoodha (1ffaa, 7ffaa, 11ffaa fi 12ffaa). …

690: Ji’a Rajab keessa soomanni ajajame jiraa? Read More »