Tag: Ramadaana

695: Ramadaana keessa guyyaan wal qunnamtii salaa raawwachuun akkami?

Gaafii: Anii fi Abbaan mana kiyyaa guyyaa adii ramadaanaatiin walitti qananiine. Gama kootii wanti kun badii akka ta’e beekee kaffaaraa narra jirus ofirraa baase. Garuu abbaa manaa kiyyatti hin himne.     Deebisaa: Ramadaana keessa walitti ida’amuun ma’siyaa gurguddoorrahi. Abbaan mana keetii si dirqamsiisee yoo sitti qanani’e, sirra tawbaatu jira kaffaaraan sirra hin jiru. Ammoo …

695: Ramadaana keessa guyyaan wal qunnamtii salaa raawwachuun akkami? Read More »

634: Ramadaana Keessa Nama Abaaruun Soommana Ni Miidhaa?

Gaafii: Jaarsi kiyya qabamee biyyatti gale. Achi booda karaa namticha tokkootiin mallaqa naaf ergi naan jedhe. anis karaa namticha saniitiin Mallaqa Sa’uudii 3000 itti erge. Achi booda namtichi mallaqa fudhatee telefoona nurraa cufate. Eegasii mallaqa biroo jaarsa kiyyaaf erge. Anis waan kanarraa dallanee namticha kanarratti du’aa’ii godhe. Yeroon sun baatii Ramadaanaa keessa ture. Wanti kun …

634: Ramadaana Keessa Nama Abaaruun Soommana Ni Miidhaa? Read More »

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ?

Gaaffii: eega rabbiin jiruu naa katabee ballageen boodatti guyyaa tokko dardarummaa guutuu kiyyarratti heeydii ifirratti arge , garuu heeydii ifirratti argeetiin halkan sun soomana keeysaa taraawiha dhaqe ammoo hin soomanne           Deebisaa: taduraatii guyyaa san irraa eegalii odoo umrii sanittillee heerumtee jaarsa keetitti ida’amuun haraam , soommanni haraam salaatni sirratti haraami …

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ? Read More »

473: Guyyaa tokko soomee nama du’e qadaa irraa soomna moo akkam?

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?           Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. …

473: Guyyaa tokko soomee nama du’e qadaa irraa soomna moo akkam? Read More »

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami?

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?           Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. …

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami? Read More »

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami?

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?           Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. …

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami? Read More »

404: Ramadaana keessa of tuttuqee maniyyiin narraa bahe akkam?

Gaaffii: yoo maniyyiin narraa bahe ramadaana keessa qaama kiyya tuttuqee jennaan narraa bahee maaltu narra jiraa?           Deebisaa: guyyaa ramadaanaa yoo taate guyyaa san qadaa baasuu qabda wonni biraa homaa sirra hin jiru . garuu soomata ramadaanaa balleessuu keetiif dilii argatta   Sheikh Alii Jimmaa