Tag: Ribaa

708: Mallaqa dhalaa Baankitti dhiisuun akkami?

Gaafii: Horii yookaan maallaqa Baankii kaayadhee ture. Maallaqa haqa kiyya baafadhee kan ribaa ammoo yoo achumatti dhiise akkami?     Deebisaa: Yaa Gabricha Rabbii, Maallaqa ribaa sanis silaa achitti dhiisuun sirra hin turre. Sababni isaa horii saniin bataskaanni ijaaramuu mala, kufriin ittiin jabeeffamuu mala, muslimni ittiin miidhamuutu mala. Kanaaf silaa horii ribaa san achirraa baaftee, …

708: Mallaqa dhalaa Baankitti dhiisuun akkami? Read More »

360: Qarshiin teelee irraa liqeeffatan akkamitti laallama?

Deebisaa: Teeleen qarshii hin liqeessu. Namni heddu akkasitti yaada. Kun hubannoo dogongoraati. Wanti teeleen nama kennu Air time ykn kaardii moobaayilaati. Kaardii birrii dhibbaan bitamu manatti sii erga. Achi booda birrii 105 naa kafalta siin jedha. Kuni kafaltii tajaajilaati. Tajaajila saniif kafaltii si gaafachutti jira malee, birrii sii liqeessee birrii san irratti waan biroo dabalee …

360: Qarshiin teelee irraa liqeeffatan akkamitti laallama? Read More »