675: Rifeensa Gabaabsuun Dubartiif Hayyamamaa?

Gaafii: intalti takka rifeensa yoo gabaabsatte hukmii shari’aatti akkami?     Deebisaa: Wanti intalti ittiin boontuu fi namni dhiiraa intalarraa ittiin gammadu rifeensa. Abbaa manaatiin wal taatanii yoo rifeensa gabaabsatte rakkoon hin jiru. Haa ta’u malee yahuudaa fi nasaaratti fakkaachuudhaaf jecha gabaabsuun shari’aa keessatti dhoowwaadha. Dr Liwaa’ul Islaam   ==============   Fatwaa biyya alaa Islaamummaa …

675: Rifeensa Gabaabsuun Dubartiif Hayyamamaa? Read More »