350: Dhalaan dhiiraa wojji rizqii barbaacha biyyaa baate akkam?

Gaaffii: intalti dhalaa takka¬† rakkinaaf jecha biyyarraa baatee yoo dhiiraa wojjiin rizqii barbaadataaf baate akkam?           Deebisaa : naggadaas haa tahu barnootaafis haa tahu rahima ifii ziyaaruufis haa tahu intalti dhalaa takka nama ifii fuudhuun irratti haraami. Abbaas haa tahu Adeera , Akaakuu obboleeyyan , dhiira haboo taatuuf, adaadaa taatuuf kanniiniin …

350: Dhalaan dhiiraa wojji rizqii barbaacha biyyaa baate akkam? Read More »