Tag: Rukuu'a

657: Yoo rukuu’a irratti salaata dhaqqaban raka’aa san akkam godhan?

Gaafii: Namni tokko Faatihaa osoo hin dhaqqabatin imaama rukuu’aaf jilba qabatee jirutti dhufee yoo hidhate salaatni isaa akkami?     Deebisaa: Salaata keessatti bakki Faatihaa osoo hin qara’in salaatni namaa sirrii itti tahu, yoo imaama rukuu’aaf jilba qabatetti hidhatte qofa. Imaamni osoo rukuu’aaf jilba hin qabatin yoo dhaqqabatan Faatihaa godhuun dirqama taha.   Dr. Liwaa’ulislaam …

657: Yoo rukuu’a irratti salaata dhaqqaban raka’aa san akkam godhan? Read More »

532: Ruku’arraa akka ol jedhaniin imaamni gariin wonti qara’u maali ?

Gaaffii: Biyyaa ani jiru kana keessatti imaamni raka’aa lammaffaa keessatti waa qara’aa wanni inni qara’u sun du’aa’ii waan isiin taate hin  beekuu biyya keenna hin jirtuu.             Deebisaa: Wanni inni qara’u sun qunuuta jedhama. Qunuuta jechuun du’aa’ii. Du’aa’ii suni salaata fajrii keessatti wayta raka’aa lammaffaa gad geessan ruku’arraa ol godhatan …

532: Ruku’arraa akka ol jedhaniin imaamni gariin wonti qara’u maali ? Read More »

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam?

Gaaffii: Sunnaan salaata zuhrii duraa afur jechuu dhagayee akkamitti salaatanii? Afran walitti dhaaba moo addaan mummuraa? Ka asrii hoo akkam fakkaata? Azaana dura salaatan moo azaana booda?           Deebisaa: Raka’aa lama lamaan salaatan. Walitti hin dhaabanii addaan mummuran. Lama salaattee salaamtaa baafattee lama ta biraa salaatta ammallee. Asrilleen akkasuma. Eega Azaanan …

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam? Read More »

411: wayta olka’an ruku’aa fi sujuudarraa harka eessa kaayu?

Gaaffii : Salaatarraa wayta olka’an ruku’arraa yookiin sujuudarraa harka olfuudhan moo ufirraa gad rarraasanii?               Deebisaa : Harka olfuudhan. Rasuulli Rabbii ﷺ harka ol fuudhuu bakka afur nu ajaje yookaan Rasuulli Rabbii bakka afuritti harka isaa ol fuudhe. Tokkoffaa salaata wayta hidhatan, lammaffaa wayta salaata ruku’aaf gadi bu’an, sadaffaa …

411: wayta olka’an ruku’aa fi sujuudarraa harka eessa kaayu? Read More »

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami?

Gaafii: Sunnaa salaataallee, waajiba salaataallee, arkaana salaatallee nuu himaa?           Deebisaa: Sunnaan salaataa lamatti qoodamti; tokko ka hujiiti, tokko immoo ka jechaati. Wanni sunana jadhan ka hujiidhaan hojjatamtu salaata keessatti sunnaa salaataati wanni jedhan, ka yoo isii dhiisan salaata namaa hin balleessine, akka waajibaataa fa’a, yookaan akka arkaanaa fa’a, ka salaata …

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami? Read More »

338: Ruku’arratti salaata dhaqqabachuun akkam?

Gaafii: Yoo salaata ruku’a irratti dhaqqabadhe akkamii?     Deebisaa: Yoo ruku’a irratti dhaqqabatte rakkoon hin jiru. Faatihaa dhaqqabachuu baattullee, osoo inni oli hin jedhin yoo dhaqqabatte rakkoon hin jiru. Namni salaata walakkaa irratti dhaqqabate, akkuma imaamni jiru sanitti, yoo imaamni attahiyyaata irra jiraate attahiyyaatuu waliin ta’aa. Garuu bakki inni salaata irraa hisaabbachuu jalqabu dhaabbii …

338: Ruku’arratti salaata dhaqqabachuun akkam? Read More »

332: Faatihaan bakka kamitti qara’ama?

Gaafii: Faatihaa yeroo kamiif yeroo kami qaraanaa?         Deebisaa: Faatiyaan salaatuma dhaabbii keessatti qara’ama. Ruku’a keessatti hin qara’amu. Namni ruku’a irratti imaama dhaqqabate osoo imaamni ol hin jedhin ni taati salaanni isaa.     Sheikh Alii Jimmaa