Tag: Salaata halkanii

633: Salaata Halkaniitiif Azaanni ni jiraa?

  Wanti Azaanni godhameef Beeysisa godhuufi. Muslimoonni Salaata Waajibaa Shananiif akka walitti dhufan beeysisuuf azaanni karaa godhame. Salaanni halkanii ammoo salaata jama\’aatii miti. kophatti Azaanaafi Iqaamaa hin qabu.   Dr. Liwaa\’ulislaam

620: Salaanni halkanii yoo nama dabre qadaa baasuun dirqamaa?

Gaafii: Namni tokko ka halkan salaatuu aadaa godhate, yoo salanni halkanii jala dabre salaata san qadaa ni baasaa?     Deebisaa: Yaa Gabricha Rabbii; Salaata irraa qaadaa baasuun wanti dirqama namarratti godhame salaata shanan fardii qofa. Sanuu qadaan kan namarraa bahu, yoo hirrabaa fi irraanfannee nu darbe qofa. Salaaanni halkanii si dabree ajrii isii dhabuu …

620: Salaanni halkanii yoo nama dabre qadaa baasuun dirqamaa? Read More »