Tag: Salaata sunnaa

669: Salaata Duhaa yeroo akkam salaatan?

Gaafii: Salaata duhaa salaatuu fedhaa, yeroon isaa yeroo akkami?     Deebisaa: Salaatni duhaa ganama yeroo aduun ol baaterraa kaasee salaatamuu ni danda’a. Akka fakkeenyaatti ganama saa’aa 7:00 ykn ammoo akka lakkofsa biyya teenyaatti saa’aa 1:00 irraa kaafamee salaatamuu ni danda’a. yeroo kanarraa qabee haga aduun Samii walakkaa hin seenin, salaatuun ni danda’ama. Akka saa’aatitti …

669: Salaata Duhaa yeroo akkam salaatan? Read More »

636: Sunnaan Salaata Subhii Akkamitti Salaatama?

  Salaanni Subhii sunnaa raka’aa lamaa qaba. Sunnaan kun osoo salaanni subhii hin gahin dura salaatamuu qaba. Namni tokko sunnaa salaata subhii masjiidatti salaatuu niyyatee yeroo inni masjiida gahu yoo waajiba salaatutti jiraatan, sunnaa dhiisee jama’aa wajji waajiba salaatuu qaba. Eega salaata waajibaa salaatee booda sunnaa jala dabarte salaatuu mirga qaba.   Dr. Liwaa’ul Islaam …

636: Sunnaan Salaata Subhii Akkamitti Salaatama? Read More »

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ?

Gaaffii: eega rabbiin jiruu naa katabee ballageen boodatti guyyaa tokko dardarummaa guutuu kiyyarratti heeydii ifirratti arge , garuu heeydii ifirratti argeetiin halkan sun soomana keeysaa taraawiha dhaqe ammoo hin soomanne           Deebisaa: taduraatii guyyaa san irraa eegalii odoo umrii sanittillee heerumtee jaarsa keetitti ida’amuun haraam , soommanni haraam salaatni sirratti haraami …

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ? Read More »

471: Khuxbaa irratti yoo dhaqqabe ni taa’a moo ni salaata?

Gaaffii: Hoggaa masjiida ol seene hoggaa imaamni khuxbatti jiraate ni taa’a moo tahiyyaan salaata?           Deebisaa: Hoggaa masjiida olseentan imaama khuxbaa qara’uu hin taa’inaa tahiyyaa masjiidaa salaataa. Nabiin Rabbii akki jedhe ﷺ namni tokko hoggaa masjiida ol seentan hamma tahiyya masjiidaa irra buufattanitti gad hin taa’inaa jedhe. Yeroma salaata Asriif zuuhriif …

471: Khuxbaa irratti yoo dhaqqabe ni taa’a moo ni salaata? Read More »

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa\’a moo sunnaa salaata?

Gaaffii: Hoggaa masjiida ol seene hoggaa imaamni khuxbatti jiraate ni taa’a moo tahiyyaan salaata?           Deebisaa: Hoggaa masjiida olseentan imaama khuxbaa qara’uu hin taa’inaa tahiyyaa masjiidaa salaataa. Nabiin Rabbii akki jedhe ? namni tokko hoggaa masjiida ol seentan hamma tahiyya masjiidaa irra buufattanitti gad hin taa’inaa jedhe. Yeroma salaata Asriif zuuhriif …

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa\’a moo sunnaa salaata? Read More »

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa\’a moo sunnaa salaata?

Gaaffii: Hoggaa masjiida ol seene hoggaa imaamni khuxbatti jiraate ni taa’a moo tahiyyaan salaata?           Deebisaa: Hoggaa masjiida olseentan imaama khuxbaa qara’uu hin taa’inaa tahiyyaa masjiidaa salaataa. Nabiin Rabbii akki jedhe ? namni tokko hoggaa masjiida ol seentan hamma tahiyya masjiidaa irra buufattanitti gad hin taa’inaa jedhe. Yeroma salaata Asriif zuuhriif …

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa\’a moo sunnaa salaata? Read More »

421: Aamiinii faatihaa booda jedhan ol fuudhuuf gadi qabuun akkam?

Gaaffii: Aaminii faatihaa boodaan jedhan san olfuudhuuf gad qabuu keessatti hukmiin maalii?         Deebisaa: Ka salaata halkanii oluma qabanii aamiin jedhanii ka salaata guyyaa ammoo akkuma faatiyaa gad qabnee qaraanutti aamiiniillee gaduma qabna.   Sheikh Alii Jimmaa

420: Salaata sunnaa waajibatti jijjiirachuu ni danda’aa?

Gaaffii: Sunnaa waajibatti jijjiirachuu danda’aa yookaan waajiba sunnatti jijjiirachuu danda’aa eega itti seenee booda?         Deebisaa: Waajibniniif sunnaan walitti hin jijjiiramu. Hujiin tokko niyyaadhaan argama; hujii tana keessatti yoo dura niyyatanii itti seenan akka inni itti jijjiiramuu danda’uun hin jiru. Kanaafuu sunnaaf waajiba walitti dabaluun hin ta’u.   Sheikh Alii Jimmaa

417: Nama sunnaa salaatu salaata waajibaa itti hidhatuun ni danda’amaa?  

Gaaffii: Nama sunnaa salaatu salaata waajibaa itti hidhatuun ni danda’amaa?           Deebisaa: Salaata sunnaa nama salaatu namni salaata waajibaa salaatuu hedu tokko itti hidhachuu ni danda’a wamaa hin qabdu jama’aa walii ta’anii waliin salaatuu ni danda’an. Daliilli zamana Rasuulaa ﷺ mu’aazi ibnu jabal Rasuula Rabbii waliin salaata ishaahii salaatee eegasii deemee …

417: Nama sunnaa salaatu salaata waajibaa itti hidhatuun ni danda’amaa?   Read More »