Tag: Salaata Waajibaa

532: Ruku’arraa akka ol jedhaniin imaamni gariin wonti qara’u maali ?

Gaaffii: Biyyaa ani jiru kana keessatti imaamni raka’aa lammaffaa keessatti waa qara’aa wanni inni qara’u sun du’aa’ii waan isiin taate hin  beekuu biyya keenna hin jirtuu.             Deebisaa: Wanni inni qara’u sun qunuuta jedhama. Qunuuta jechuun du’aa’ii. Du’aa’ii suni salaata fajrii keessatti wayta raka’aa lammaffaa gad geessan ruku’arraa ol godhatan …

532: Ruku’arraa akka ol jedhaniin imaamni gariin wonti qara’u maali ? Read More »

521: Istinjaan duratti harka dhiqachuun barbaachisaadhaa?

Gaaffii: Wayta mana sagaraa seenaan istinjaa osoo hin godhiniin duratti harka dhiqatuun barbaachisaadhaa? Namatuu osoo istinjaa hin gooneen duratti harka dhiqatuun barbaachisa naan jedhee akkasitti namaan wal moromnee harka dhiqatuun osoo istinjaa hin gooneen duratti barbaachisaa hadiisa irra jiraa?         Deebisaa: Yoo namni tokko yoo ka janaabaa qabu taate, booda yoo ka …

521: Istinjaan duratti harka dhiqachuun barbaachisaadhaa? Read More »

518: Yeroo lamaa irraanfatanii Allaahu Akbar yoo jedhan salaata keessa maal godhuu qabu ?

Gaaffii: Namni tokko ka kophaa salaatu yoo irraanfatee sujuuda irraatti marroo lama allahu akbar jedhe marroo duraa allaahu akbar jedhee ammallee irra deebi’ee allaahu akbar jedhe. Takkaa namni imaamaa tokko yoo inni irraanfatee irra deebi’ee Allaahu akbar jedhe maaltu isarratti jira?         Deebisaa: Wayta sujuudu akkasuma ammallee wayta sujuudarraa yookaan ruku’arraa ol …

518: Yeroo lamaa irraanfatanii Allaahu Akbar yoo jedhan salaata keessa maal godhuu qabu ? Read More »

511: Magriibaaf ishaa’ii jam’ii godhee akkamitti salaata?

Gaaffii : imaltuu deemee salaata magriibaatii fi ishaa’ii wolitti qabe , salaata magriibaa raka’aa lama salaatee salaammadhee achi booda ishaa’iillee raka’aa lama salaate.       Deebisaa: salaata hoggaa wolitti qabdu salaata magriiba ishaa’ii irra geeysite moo,  salaata ishaa’ii magriiba irra fidde (salaata hin gahin ka gahe irra fidde moo salaata gahe ka hin gahinitti …

511: Magriibaaf ishaa’ii jam’ii godhee akkamitti salaata? Read More »

510: Salaata raka’aa afurii akkamitti jam’ii godhuun narra jira ?

Gaaffii: Salaata raka’aa afurii jam’ii godhee raka’aa lama salaatee salaammadhe , eega salaammadhee booda maal godhuutu narra jiraa?         Deebisaa : namni tokko salaata isaa keeysatti yoo shakke fknf.magriiba sadihiin salaate moo lamaan salaatee keeysatti yoo shakke , lamaan salaate jedhee tokkicha hafe guuttatee odoo hin salaammanneen duratti sujuudassahwii sujuudee achi booda …

510: Salaata raka’aa afurii akkamitti jam’ii godhuun narra jira ? Read More »

501: Salaata keessa miila wolirra kaayanii irra taa’uun akkam?

Gaaffii: Nama tokkotu nuun salaata ijoollee dardaraati , yeroo salaatu miila isaa lamaan kana duubatti akka masqalaa wolirra kaayee irra taa’a ,akki kun ni tahaa?           Deebisaa: dura nuti salaata keessa arkaanaa fi waajibaata adda haa barannuu! waajibaata jechuun waan yoo beekaa dhiisan salaata balleeysu , yoo irraanfiin nama irraa arkamte …

501: Salaata keessa miila wolirra kaayanii irra taa’uun akkam? Read More »

492: Salaata keessa qur’aana yoo dogongore jaartiin tiyya naa qajeelchuu dandeettii?

Gaaffii: Yoo jaartiin tiyya natti hidhattee salaataa jiraatte ani qur’aana wallaale qur’aana san naa qajeelchuu dandeettii sooytii ol fuutee?           Deebisaa: Ee sii qajeelchuu dandeetti. Irratti si deebisuu hin dhoowwamne. Soowtii olfuutee yoo namni ajnabiyyaa hin dhagahin soowtii ol fuutee irratti si deebisuu ni dandeessi.   Sheik Alii Jimmaa