682: Ummanni Nabi Muhammad SAW dura turan shahaadaa akkamitti jedhan?

Gaafii: Nuti arraan tana arkaana islaamummaa kan duraa ‘laa ilaaha illallaah Muhammadan rasuulullaah’ jenna. Warri dur hoo akkamitti jedhaa ture?     Ambiyoota, Rusultotaa fi ummata Muslimaa Nabiin duraa biratti Rabbi tokkichoomsuu irratti garaagarummaan hin jiru. Nabiyyoonni hundi ‘Rabbii tokkicha gabbaraa’ jedhanii barsiisaa turan. Kanaafuu Ash’hadu An laa ilaaha illallaah kan jedhurratti walii galu. Garuu …

682: Ummanni Nabi Muhammad SAW dura turan shahaadaa akkamitti jedhan? Read More »