Tag: Shari'aa

535: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?

Gaaffii: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii?         Deebisaa: Ee ni danda’an. Haarawatti nikaha godhaniin yoo duraan marroo sadi hiikee hin jiraatin. Yoo ammoo nikahan irraa dhumatee jiraate yoo sadi hiikee jiraate fuudhuu hin danda’u. Yoo wayta hiiku takkaan hiike yookan lamaan hiike amma nikaha …

535: Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii sagal gahanii walitti deebi’uu ni danda’anii? Read More »

530: Waan hin taaneef kakachuun akkami ?

Gaaffii: Namni tokko yoo kakate eegasii wanni irratti kakate suni dallanee kakate wanni inni irratti kakate sun dogongora jechuu beekee maal ta’uu qaba?       Deebisaa: Kaffaaraa godhuu qaba. Takkaa gabra bilisoomsuu, takkaa miskiina jaha nyaachisu, takkaa guyyaa sadi soomu. Gabra bilisoomsuun ammatti hin aragamu. Yookaa miskiina jaha nyaachisi yookaa guyyaa sadi soomani. Waan …

530: Waan hin taaneef kakachuun akkami ? Read More »

524: Nikaha malee daa’imummaan dubra heerumte tawbaan isii maali?

Gaaffii: Nama tokkotu nikahaan malee na fuudhee, anaa diqqoodhaa haati tiyya duutee warra keennatu anaa diqoodhaa na kennee, eega guddadhe booda namtichaan wal jaalanne; ati amma haadha hin qabduu ta si gurgurtu akkanumatti fudhadhee manatti siin gala jedhe eega anillee jaaladhe fuudhee manatti naan galatee jette, na fuudhee. Toowban keenna maali? Deebisaa: Si hin fuunee …

524: Nikaha malee daa’imummaan dubra heerumte tawbaan isii maali? Read More »

519: Islaama dhiisanii kaafira wojjiin jiraachuun danda’amaa?

Gaaffii: Namni lama ka islaamaatiif namni tokko ka kaafiraa yoo bakka tokko ka jiraatan taate; yoo namni islaamaa sun xiqqasho nama wallaalaa ta’e yookaa gama aqliitii nama dadhabaa yoo ta’e; namni islaamaa ka lammaffaa suni isa islaamaa kana ufirraa dhiisee ka kaafiraa sani wajjiin jiraachuu ni danda’aa?         Deebisaa: Hin danda’amu. namni …

519: Islaama dhiisanii kaafira wojjiin jiraachuun danda’amaa? Read More »

509: Intalti amma islaamoyte akkamitti heerumuu dandeessi.?

Gaaffii: intalti kiristaana turte islaamoytee yoo heerumte nama tokko wokkalattee , heerumni kun maal jedhama. ?         Deebisaa: namni dhalaa kiristaanaa fuudhuu feetuun ati dura islaamummaa irraa waan beeytu if ilaali?. arkaana islaamaa shanan irraa maal beeyta? iimaana irraa maal beeyta?. halaal irraa maal beeyta? haraam irraa maal beeyta? ihsaana irraa maal …

509: Intalti amma islaamoyte akkamitti heerumuu dandeessi.? Read More »

508: Zinaa booda nikahni hidhamu akkami? ilmoon yoo argamte hoo zinaan?

Gaaffii: intala takka butee hamtuu itti dalagee garaa godhattee( ulfoofte) achi booda nikaha naa hidhan . Nikahan sun maal jedhama, ilmoon sun maal jedhamti , furmaanni jara lamaan kanaa maalii?         Deebisaa: dhalaa butiinsi aadaa fokkattu addunyama cufaa kheeysatti . Arabni “ikhtisaab” jedhan , intala butanii bakka takkatti dhoysanii koottaa nikaha nuu …

508: Zinaa booda nikahni hidhamu akkami? ilmoon yoo argamte hoo zinaan? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur\’aana qara\’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara\’e akkam?         Deebisaa: ulamaa\’iin ahlussunna wol jamaa\’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur\’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur’aana qara’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara’e akkam?         Deebisaa: ulamaa’iin ahlussunna wol jamaa’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa? Read More »