Tag: Shirkii

512: Aruuztotatti aannan tufuun yookaa itti facaasuun akkam?

Gaaffii: akka aadaa teenyaatti aruuztichaa fi aruuztittii hoggaa mana isii irraa baasanii osoo mana gurbaa hin seenne hula irra dhaabbatanii aannan itti tufan, harkaanis itti facaasan wonni akkanaa kun maal jedhamti?         Deebisaa: aadaan islaamummaa keeysa hin jirre aadaa baddu , aruuza fuudhanii galchuun ibaada. Waan rabbi jaalatutti shukrii godhan malee ,bakka …

512: Aruuztotatti aannan tufuun yookaa itti facaasuun akkam? Read More »

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii : ganda tokkoon hojjedha, gandi kun hoggayyuu akka honqaatti  sooqiddaa fi waan akka libaanataa fi waan urgaa’u mana keessa faffacaasan , maali wonni kun jennaan bar qur’aana qabaa naan jedhan , hukmii shari’aatti wonni kun ni taatii?         Deebisaa: muslimni hedduu faaga irraa wosanaa baheeti waan dhugaatiifi waan baaxil wolkeessa laaqaa …

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam? Read More »

439: Firoota muudaaf shirkii keessa jiran akkam goona?

Gaaffii: Abbootiin keenya muudaaf shirkii adda addaa ka keessa jiraatan yoo taate maal godhuu qabnaa?         Deebisaa: Abbaa kankeetiif haadha tantee gorsi. Aanaa kankee hunda gorsi. shirkirraa dhaabbadhaa Rabbi sodaadhaa jedhiin. Yoo abbaaf haadha kankee akkasitti gorsitee ijibbaatte ulamaa itti kaaftee warra biyyaa itti kaaftee barsiisutu sirra jira. Nama biro ammoo ka …

439: Firoota muudaaf shirkii keessa jiran akkam goona? Read More »

426: Garaagarummaan shirkii fi bid’aa maali?

Gaaffii: Shirkiif bida’an maal garaagarummaan isaa?             Deebisaa: Yoo shirkii gurguddoo taate sadarkaa nama kafarsiisee diinii irraa nama baasu qaba. Ammallee shirkii xixiqqatu jira, shirkii dhokattuu jedhamtutu jira. Ulamaan gariin lamumatti qoodanii dhiisanii; ulamaan gariin sadihiin gahan. Shirkii dhokattuu, shirkii xixiqqoo fi shirkii gurguddotu jiraa jedhan. Kanaafuu kana keessa shirkiin …

426: Garaagarummaan shirkii fi bid’aa maali? Read More »