588: Foon Kiristaanni qale Nyaachuun hayyamamaa?

Gaafii: Yeroo tokko tokko hoteela seenanii waa nyaachuun ni jira. hoteela kiristaanaa seenanii nyaata foon qabu sooratuun akkami? Deebisaa Gabaabduu   Foon warra Ahlal Kitaab (kiristaanaa fi Yahuudaa) nyaachuun ni hayyamama. Rabbi Qur’aana isaa Suuraa Al Maa’idaa Suuraa 5ffaa aayaa 5ffaa irratti akkana jedha; “Har’a wanni lubbuun namaa hin balfine hundi halaal isiniif godhamte. Ammas …

588: Foon Kiristaanni qale Nyaachuun hayyamamaa? Read More »