Tag: Sujuuda

687: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) booda ni salaammatanii?

  Deebisa: Sujuudni Sahwii salaata irraa  raka’aas haatahu waan biraa yoo irraanfatanii waa hir’isan yookan ammoo yoo waa itti dabalan sujuuda godhamu. Salaata keessatti waa yoo dabaltee jraatte, Salaata xumurtee eega salaamattee booda, ammas sujuuda lama buute hoggasuma salaama baafatta jechu. Yoo salaata keessaa waa hir’iste ammoo attahiyyaata xumuraa eega qaraatee booda sujuuda lama buutee …

687: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) booda ni salaammatanii? Read More »

681: Du\’aa\’iin sujuuda sahwii keessatti jedhan tami?

Gaafii: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) keessatti du’aa’iin ykn zikriin jedhamtu maali?     Deebisaa: Du’aa’ii fi Zikriin Sujuuda Sahwii keessaa kanuma yeroo salaataatiin wal fakkaataadha. ‘Subhaanrrabiyal a’laa, Subbuuhun qudduusun…, Subhaana zil mulki wal malakuuti…, zikrii wayta sujuuda salaata keessaa jedhamtu tan fedhan jechuun ni danda’ama. Dr Liwaa’ul Islaam   Fatwaa biyya alaa   Wanti addaa …

681: Du\’aa\’iin sujuuda sahwii keessatti jedhan tami? Read More »

608: Sujuuda Keessatti Afaan Oromootiin du\’aa\’ii godhuun hayyamamaa?

Hubachiisa: (Dhimma du\’aa\’ii sujuuda keessaa kanarratti ulamaa\’ii jiddutti wal dhabbii duddatu jira. barruu tana keessatti deebisaa adda addaatu gabaabinaan dhihaate. deebisaan Dr. Zaakir gaafii kanaaf kennes jalarratti katabamee jira) Gaafii: rukuu’aafii sujuuda keessatti du’aa’ii fedhan kadhachuun hayyamamaa?     Deebisaa Dr Liwaa\’ulislaam Salaata guutuu keessattis tahee, Rukuu’aa fi Sujuuda keessattis waan Nabiin (SAW) nu barsiise …

608: Sujuuda Keessatti Afaan Oromootiin du\’aa\’ii godhuun hayyamamaa? Read More »

518: Yeroo lamaa irraanfatanii Allaahu Akbar yoo jedhan salaata keessa maal godhuu qabu ?

Gaaffii: Namni tokko ka kophaa salaatu yoo irraanfatee sujuuda irraatti marroo lama allahu akbar jedhe marroo duraa allaahu akbar jedhee ammallee irra deebi’ee allaahu akbar jedhe. Takkaa namni imaamaa tokko yoo inni irraanfatee irra deebi’ee Allaahu akbar jedhe maaltu isarratti jira?         Deebisaa: Wayta sujuudu akkasuma ammallee wayta sujuudarraa yookaan ruku’arraa ol …

518: Yeroo lamaa irraanfatanii Allaahu Akbar yoo jedhan salaata keessa maal godhuu qabu ? Read More »

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam?

Gaaffii: Sunnaan salaata zuhrii duraa afur jechuu dhagayee akkamitti salaatanii? Afran walitti dhaaba moo addaan mummuraa? Ka asrii hoo akkam fakkaata? Azaana dura salaatan moo azaana booda?           Deebisaa: Raka’aa lama lamaan salaatan. Walitti hin dhaabanii addaan mummuran. Lama salaattee salaamtaa baafattee lama ta biraa salaatta ammallee. Asrilleen akkasuma. Eega Azaanan …

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam? Read More »

411: wayta olka’an ruku’aa fi sujuudarraa harka eessa kaayu?

Gaaffii : Salaatarraa wayta olka’an ruku’arraa yookiin sujuudarraa harka olfuudhan moo ufirraa gad rarraasanii?               Deebisaa : Harka olfuudhan. Rasuulli Rabbii ﷺ harka ol fuudhuu bakka afur nu ajaje yookaan Rasuulli Rabbii bakka afuritti harka isaa ol fuudhe. Tokkoffaa salaata wayta hidhatan, lammaffaa wayta salaata ruku’aaf gadi bu’an, sadaffaa …

411: wayta olka’an ruku’aa fi sujuudarraa harka eessa kaayu? Read More »

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami?

Gaafii: Sunnaa salaataallee, waajiba salaataallee, arkaana salaatallee nuu himaa?           Deebisaa: Sunnaan salaataa lamatti qoodamti; tokko ka hujiiti, tokko immoo ka jechaati. Wanni sunana jadhan ka hujiidhaan hojjatamtu salaata keessatti sunnaa salaataati wanni jedhan, ka yoo isii dhiisan salaata namaa hin balleessine, akka waajibaataa fa’a, yookaan akka arkaanaa fa’a, ka salaata …

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami? Read More »

338: Ruku’arratti salaata dhaqqabachuun akkam?

Gaafii: Yoo salaata ruku’a irratti dhaqqabadhe akkamii?     Deebisaa: Yoo ruku’a irratti dhaqqabatte rakkoon hin jiru. Faatihaa dhaqqabachuu baattullee, osoo inni oli hin jedhin yoo dhaqqabatte rakkoon hin jiru. Namni salaata walakkaa irratti dhaqqabate, akkuma imaamni jiru sanitti, yoo imaamni attahiyyaata irra jiraate attahiyyaatuu waliin ta’aa. Garuu bakki inni salaata irraa hisaabbachuu jalqabu dhaabbii …

338: Ruku’arratti salaata dhaqqabachuun akkam? Read More »

337: Salaata keessatti yoo dogoggorri argame akkam?

Gaafii: Salaata kiyya attahiyyaatuu duraa irraanfadheetiin olka’ee maaltu narra jiraa??         Deebisaa: Salaata kee xumura irratti sujuudussahwii bu’i humaa sirra hin jiru. Yeroo lama sujuuda buunaan salaamata baafatta. Maaliif jennaan wanni ati irraanfattee olkaate attahiyyaatuun duraa sun waajibaatussalaati jedhanii sujuudussahwiin siif qabama. Yoo ammoo silaa ka irranfatte arkaan silaa ta’e waan sani …

337: Salaata keessatti yoo dogoggorri argame akkam? Read More »

275: Sujuudussahwii booda tashahhudni jiraa?

Gaafii: Salaata keessatti dogongoree sujuudussawhii dhufeenii sujuudussawhii sani boodas deebi’ee attaahiyyaata taa’e.     Deebisaa: Inuma salaammata humaa hin qabu. Sujuudussawhii lammataa itti hin deebi’uu tama duraa santi isaaf gahaa. Attahiyyaata qara’uu isaa hoggaa uf arge salaamata baafatee salaata irraa baha.     Sheikh Abdurahman Shariif