255: Salaata keessa yoo imaamni dogongore namni itti hidhate akkam godhuu qaba?

Gaafii: Nama imaamaattu salaata maghriibaa irraanfatee nutilleen booda dhufnee itti guuttannee raka’aa duraa ta nu dabarte. Yoo inni sujuudussahwii bu’u isaan wajjiin sujuudussawhii buuna moo akkam goonaa?     Deebisaa: Namni imaamatti hidhate waan imaamni godhu isaan wajjiin godhuu qaba. Yoo ka salaanni ati kaatee itti guutattu jiraatellee sujuudussahawhii isumaan waliin buutee hoggaa inni salaamtaa …

255: Salaata keessa yoo imaamni dogongore namni itti hidhate akkam godhuu qaba? Read More »