Tag: sujuudassahwii

687: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) booda ni salaammatanii?

  Deebisa: Sujuudni Sahwii salaata irraa  raka’aas haatahu waan biraa yoo irraanfatanii waa hir’isan yookan ammoo yoo waa itti dabalan sujuuda godhamu. Salaata keessatti waa yoo dabaltee jraatte, Salaata xumurtee eega salaamattee booda, ammas sujuuda lama buute hoggasuma salaama baafatta jechu. Yoo salaata keessaa waa hir’iste ammoo attahiyyaata xumuraa eega qaraatee booda sujuuda lama buutee …

687: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) booda ni salaammatanii? Read More »

681: Du\’aa\’iin sujuuda sahwii keessatti jedhan tami?

Gaafii: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) keessatti du’aa’iin ykn zikriin jedhamtu maali?     Deebisaa: Du’aa’ii fi Zikriin Sujuuda Sahwii keessaa kanuma yeroo salaataatiin wal fakkaataadha. ‘Subhaanrrabiyal a’laa, Subbuuhun qudduusun…, Subhaana zil mulki wal malakuuti…, zikrii wayta sujuuda salaata keessaa jedhamtu tan fedhan jechuun ni danda’ama. Dr Liwaa’ul Islaam   Fatwaa biyya alaa   Wanti addaa …

681: Du\’aa\’iin sujuuda sahwii keessatti jedhan tami? Read More »

518: Yeroo lamaa irraanfatanii Allaahu Akbar yoo jedhan salaata keessa maal godhuu qabu ?

Gaaffii: Namni tokko ka kophaa salaatu yoo irraanfatee sujuuda irraatti marroo lama allahu akbar jedhe marroo duraa allaahu akbar jedhee ammallee irra deebi’ee allaahu akbar jedhe. Takkaa namni imaamaa tokko yoo inni irraanfatee irra deebi’ee Allaahu akbar jedhe maaltu isarratti jira?         Deebisaa: Wayta sujuudu akkasuma ammallee wayta sujuudarraa yookaan ruku’arraa ol …

518: Yeroo lamaa irraanfatanii Allaahu Akbar yoo jedhan salaata keessa maal godhuu qabu ? Read More »

337: Salaata keessatti yoo dogoggorri argame akkam?

Gaafii: Salaata kiyya attahiyyaatuu duraa irraanfadheetiin olka’ee maaltu narra jiraa??         Deebisaa: Salaata kee xumura irratti sujuudussahwii bu’i humaa sirra hin jiru. Yeroo lama sujuuda buunaan salaamata baafatta. Maaliif jennaan wanni ati irraanfattee olkaate attahiyyaatuun duraa sun waajibaatussalaati jedhanii sujuudussahwiin siif qabama. Yoo ammoo silaa ka irranfatte arkaan silaa ta’e waan sani …

337: Salaata keessatti yoo dogoggorri argame akkam? Read More »