Tag: Sunnaa Wudu'aa

521: Istinjaan duratti harka dhiqachuun barbaachisaadhaa?

Gaaffii: Wayta mana sagaraa seenaan istinjaa osoo hin godhiniin duratti harka dhiqatuun barbaachisaadhaa? Namatuu osoo istinjaa hin gooneen duratti harka dhiqatuun barbaachisa naan jedhee akkasitti namaan wal moromnee harka dhiqatuun osoo istinjaa hin gooneen duratti barbaachisaa hadiisa irra jiraa?         Deebisaa: Yoo namni tokko yoo ka janaabaa qabu taate, booda yoo ka …

521: Istinjaan duratti harka dhiqachuun barbaachisaadhaa? Read More »

486: Salaata keessa yoo dhuufan salaatni ni badaa?

Gaaffii: Namni tokko yoo salaata keeessa hafuura wudu’a cabsu baafate, salaata san itti guuttata moo salaata san dhiisee wudu’a godhataa?         Deebisaa: Salaatni awwala hafuurri baheenuu cabee jira wudu’atan malee salaatni namaa fayyaa hin ta’u.   Sheik Alii Jimmaa

486: Salaata keessa hafuurri namarraa yoo bahe salaatni ni badaa?

Gaaffii: Namni tokko yoo salaata keeessa hafuura wudu’a cabsu baafate, salaata san itti guuttata moo salaata san dhiisee wudu’a godhataa?         Deebisaa: Salaatni awwala hafuurri baheenuu cabee jira wudu’atan malee salaatni namaa fayyaa hin ta’u.   Sheik Alii Jimmaa

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami?

Gaafii: Sunnaa salaataallee, waajiba salaataallee, arkaana salaatallee nuu himaa?           Deebisaa: Sunnaan salaataa lamatti qoodamti; tokko ka hujiiti, tokko immoo ka jechaati. Wanni sunana jadhan ka hujiidhaan hojjatamtu salaata keessatti sunnaa salaataati wanni jedhan, ka yoo isii dhiisan salaata namaa hin balleessine, akka waajibaataa fa’a, yookaan akka arkaanaa fa’a, ka salaata …

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami? Read More »

259: Wudu’atanii qaama dhiqachuun rakkoo ni qabaa?

Gaaffii: Yeroo qaama dhiqannu dura wudu’atanii qaama dhiqatan jechutu jiraa; yeroo qaama dhiqatan kana ammoo namni saala ufiitti bubbu’aa saalli kunis yeroo namni samunaan diqatuu qaamni saalaa nama garii ufirraa dadammaqaa yoo akkasii wudu’uni nama sani ni bada moo wudu’uni sun wudu’a sirriitii?     Deebisaa: Rakkoo hin qabu Rasuulli Rabbii ﷺ wudu’ateetuma janaabaallee dhiqataa, …

259: Wudu’atanii qaama dhiqachuun rakkoo ni qabaa? Read More »