707: Soomana sunna walitti dhaabanii Soomanuu

Gaafii: An Soomana Isniina (wiixataa) fi Khamisaa aadaa godhadheetiin jira. Guyyoota biroo hoo itti dabalee soomanuu danda’aa?     Deebisaa: Dura irratti Rabbiin dubartoota akka keetii nuuf haa heddummeessu. Soomanni sunnaa bifa garagaraa qaba. Walitti dhaabanii soomanuunis, Akka Nabiyyallaah Daawud (AS) guyyaa tokko soomanaa guyyaa tokko furuun rakkoo hin qabu. Garuu nama mana namaa keessatti …

707: Soomana sunna walitti dhaabanii Soomanuu Read More »