Tag: Sunnaah

501: Salaata keessa miila wolirra kaayanii irra taa’uun akkam?

Gaaffii: Nama tokkotu nuun salaata ijoollee dardaraati , yeroo salaatu miila isaa lamaan kana duubatti akka masqalaa wolirra kaayee irra taa’a ,akki kun ni tahaa?           Deebisaa: dura nuti salaata keessa arkaanaa fi waajibaata adda haa barannuu! waajibaata jechuun waan yoo beekaa dhiisan salaata balleeysu , yoo irraanfiin nama irraa arkamte …

501: Salaata keessa miila wolirra kaayanii irra taa’uun akkam? Read More »

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii: irra hedduun namaa hoggaa mana meeytaa kana dhaqan nyaata hin nyaatan,   gariin maallaqa geeysa , gariin horii geeysa , ifii geeyfatee waansaanii kana hin nyaannu jedheeti waan biraa godhata hukmii shari’aa keeysatti achitti waa geeysuu fi nyaachuun dhoorkaa dha?           Deebisaa waan abbaan manaa takkaahuu kan aakirame if booda dhiise …

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam? Read More »

495: Mana namni irraa du’e hanga yoom waa nyaachuun dhoowwama?

Gaaffii: mana namni irraa du’e kana hangi dhaqanii waa nyaachuu dandayan hanga yeroo beekkamu moo zalaalamumatti olseenanii achirraa nyaachuun dhoowwaadha?         Deebisaa: hukmii shari’aa keessatti nabiin rabbii akki jedhan ﷺ  gaafa jaafar du’e “worra kana waan isaan naasisetu itti dhufee nyaata godhaa itti dhaqaadhaa” jedhan duuba tanaa jecha mana namni irraa du’e …

495: Mana namni irraa du’e hanga yoom waa nyaachuun dhoowwama? Read More »

470: Khuxbaa dhageeffachuu dhabuun salaata ni balleessaa?

Gaaffii: Namni tokko tokko yoo dirree iidaa deeman khuxbaa hin dhageeffatanii salaanni isaanii kun qeebalame moo hin qeebalamne?         Deebisaa: Salaataaf khuxba kamtu irra waajibaa addaa baradhu. Namni tokko dirree iidaa deemee salaatee deemnaan salaanni isaa dhibbarraa dhibbatti guutu. Ammo ajrii guddaa yoggaa inni bakka sanirraa garagalu Rabbiin guddaan siif araarame jedhee …

470: Khuxbaa dhageeffachuu dhabuun salaata ni balleessaa? Read More »

461: Yoo guyyaa juma’aa kabajaa isaatiif soommane dhoorkaan jirtii?

Gaaffii: Yoo guyyaa juma’aadhaa kabajaa isaatiif soommane dhoorkaan jirtii?           Deebisaa: Ee ka dhoorke Nabii keenya ? akki jedhe Nabiin keenya soommana guyyaa jum’aa soommanuu irraa fagaadhaa, guyyaa jum’aadhaa kabajaa isaatiif soommanuu irraa fagaadhaa. Guyyaa jum’aa soommanaan kophaa baasuun dhoorkaadha. Yoo guyyaa dura soommantee takkaahuu sabtiin walitti yoo soommante malee. Guyyaa …

461: Yoo guyyaa juma’aa kabajaa isaatiif soommane dhoorkaan jirtii? Read More »

461: Yoo guyyaa juma’aadhaa kabajaa isaatiif soommane dhoorkaan jirtii?

Gaaffii: Yoo guyyaa juma’aadhaa kabajaa isaatiif soommane dhoorkaan jirtii?           Deebisaa: Ee ka dhoorke Nabii keenya ﷺ akki jedhe Nabiin keenya soommana guyyaa jum’aa soommanuu irraa fagaadhaa, guyyaa jum’aadhaa kabajaa isaatiif soommanuu irraa fagaadhaa. Guyyaa jum’aa soommanaan kophaa baasuun dhoorkaadha. Yoo guyyaa dura soommantee takkaahuu sabtiin walitti yoo soommante malee. Guyyaa …

461: Yoo guyyaa juma’aadhaa kabajaa isaatiif soommane dhoorkaan jirtii? Read More »

443: Harka bitaatiin dhuguu ni danda’aa?

Gaaffii: Harka mirgaatiin nyaata qabadhee yoo jiraadhe harka bitaatiin dhuguu ni danda’aa?             Deebisaa: Nyaachuun dhuguun harka mirgaa qofa harka bitaatiin shariyaan hin hayyamtu. Rasuulli Rabbii ﷺ abaaree jira nama harka bitaatiin nyaate yookaa harka bitaatiin dhuge.   Sheikh Alii Jimmaa

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam?

Gaaffii: Sunnaan salaata zuhrii duraa afur jechuu dhagayee akkamitti salaatanii? Afran walitti dhaaba moo addaan mummuraa? Ka asrii hoo akkam fakkaata? Azaana dura salaatan moo azaana booda?           Deebisaa: Raka’aa lama lamaan salaatan. Walitti hin dhaabanii addaan mummuran. Lama salaattee salaamtaa baafattee lama ta biraa salaatta ammallee. Asrilleen akkasuma. Eega Azaanan …

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam? Read More »

392: zuhriin duratti jamratal aqabaa jamratal wusxaa wolkubraa namni darbate maal qaba?

Gaaffii: namni tokko yoo zuhriidhaan duratti jamratal aqabaa jamratal wusxaa wolkubraa darbate maal qaba?             Deebisaa: ulamaan islaamaa jamratal aqabaa darbachuu keessatti fataawaa adda addaa godhanii jiranii fataawaa san laallachuun barbaachisaadha ulamaa yeroo san achi jirullee gaafachuun barbaachisa. Zuhrii dura hin darbanne rasuulli rabbii ﷺ guyyaa 12ffaatiif 13ffaa zuhrii  dura …

392: zuhriin duratti jamratal aqabaa jamratal wusxaa wolkubraa namni darbate maal qaba? Read More »

344: Iqaamaan masjiidatti godhamu, nama manatti salaatuuf ta’aa?

Gaafii: Olla masjiidaatti salaannaa iqaamaa yoo ka godhan taate nuti olla sanitti jala iqaamaa sanii garuma salaata waajibaatti dabarra moo sunnaa keenya salaatuu dandeenya.?       Deebisaa: Iqaamanuu iqaamuu baatanuu, ati yoo ka dura salaatamu taate dura sunnaa kee salaatii eegasii waajibuma kee salaati. Iqaamaan masjiidaa godhamu dubartii hin laalchisu. Yoo dubartoota masjiidaan walitti …

344: Iqaamaan masjiidatti godhamu, nama manatti salaatuuf ta’aa? Read More »