Tag: Taraawiiha

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ?

Gaaffii: eega rabbiin jiruu naa katabee ballageen boodatti guyyaa tokko dardarummaa guutuu kiyyarratti heeydii ifirratti arge , garuu heeydii ifirratti argeetiin halkan sun soomana keeysaa taraawiha dhaqe ammoo hin soomanne           Deebisaa: taduraatii guyyaa san irraa eegalii odoo umrii sanittillee heerumtee jaarsa keetitti ida’amuun haraam , soommanni haraam salaatni sirratti haraami …

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ? Read More »

252: Salaatul Leeyiliin/ salaatni halkanii witrii malee ni tahaa?

Gaafii: Salaatul leeyliin yoo salaatamtu witriidhaan wajjiin ka jedhantu jiraa witrii malee ka jedhantu jiraa akkamii?     Deebisaa: Salaatul leeylii cufaahuu witrii godhaa jedhe Rasuulli ﷺ. Salaata keessan ka leeylii witriidhaan cufadhaa jedhe. Garuu yoo galgala witrii goote salaata kankee halkanillee kaatee mirqaanteetuma hirriba dhabdee yoo lafaa kaate witrii halkan tokkotti lama deebisuu waan …

252: Salaatul Leeyiliin/ salaatni halkanii witrii malee ni tahaa? Read More »