672: Namni tashahhuda duraa irraanfate akkam godha?

Gaafii: Namni salaata Zuhrii, Asrii, Magriibaa fi Ishaa’ii osoo salaatu tashahhuda duraa irraanfatee osoo ol ka’aa jiru yaadate akkam godha?     Deebisaa: Tashahudni duraa waajiba. Namni waajiba beekaa dhiise salaatni isaa jalaa bada. Yoo irraanfiidhaan ta’e ammoo sujuuda sahwiin bakka guuta. Kanaaf jecha namni osoo ol ka’aa jiru yaadate gad taa’uu qaba. Ammoo namni …

672: Namni tashahhuda duraa irraanfate akkam godha? Read More »