Tag: Tayammuma

674: Namni Janaabe biyyeen tayammuma godhee salaatuu danda’aa?

Gaafii: Namni tokko janaabtaan itti jiraatee yoo biyyeen tayammuma godhee salaate salaatni isaa akkami?     Deebisaa: Namni tokko haadha warraatti dabalamee yoo janaabta’e, takkaa manaamaan yoo janaabta’ee, dubartiin ammoo heydii xahaarachuuf, akkasumas dhiiga dayaarraa qulqullaawuu yoo barbaadde, bishaan jiraannaan bishaaniin xahaarachuun dirqama. Bishaan jiraatee qabbanaaf yoo hin dandeenyee ammoo tayammuma godhuun ni danda’ama. Bishaan …

674: Namni Janaabe biyyeen tayammuma godhee salaatuu danda’aa? Read More »

671: Namni akkaan ariifate tayammumaan salaatuu danda’aa?

Gaafii: Namni tokko osoo karaa deemuu, salaataaf yoo iqaaman dhagahe, wudu’achuuf yeroo hin qabu, salaatni akka isa hin dabarreef tayamumaan salaatuu danda’aa?     Deebisaa: Wanti hubatamuu qabu, hukmiin shari’aa akkaataa Rabbiin lafa kaayeen deemti. Fedhinnaa namaatiif jecha seerri hin jijjiiramu. Rabbi ajaja isaatiin yoo bishaan dhabdan tayammuma godhaa jedhe malee, waan waqtiin gaheef tayammuma …

671: Namni akkaan ariifate tayammumaan salaatuu danda’aa? Read More »