Tag: toowbaa

487: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?

Gaaffii: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?           Deebisaa: Yoo dirqima dhugaa ta’e diliin isii irra hin jiru. Abbaa dirqe san irra jira. Garuu isaan lachuu towbatanii Rabbitti deebi’uun dirqama jechu. Namni dirqiidhaan kafarsiisan dirqiidhaan haraama itti dalagan, dirqiidhaan haraama nyaachisani isarra humaa hin jiru. Yoo ammoo isiinillee …

487: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami? Read More »

329: Bultiin wallaalummaan karaa haraamaatiin ijaaramte akkami?

Gaafii: Karaa Rabbi hin jaalanneen mana ijaaradhe. na butaani. eegasii seera shariyaa baradheetiin ilmii argadhee ammaan tana akka godhu wallaale. Ilmoo tiyya sanillee hukmiin isaa maalii? Anilleen akkam ta’aa? Amma silaafuu namtichaan wajji gargar jirra. Anillee biyya alaa jiraa innillee biyya jiraa nikaha halaali na godhadhu jedhaani moo mee yoo naa hayyame akkam godhuu qabaa? …

329: Bultiin wallaalummaan karaa haraamaatiin ijaaramte akkami? Read More »