Tag: umraa

514: Hajjii bakka irraa ka’anitti deebi’uun dirqamaa? Qalmi hoo akkam?

Gaaffii :  magaalaa takka irraa ka’ee obboleessa kiyya wojjiin hajjii godhee garuu hoggaan deebi’u bakka irraa dhufetti hin deebine , namni bakka irraa dhufetti hin deebi’in hajjiin isaa hin qeebalamtu naan jedhan  , worri an hojjadhuuf sun maallaqa 500 natti kennanii hoggaa hajjii gootee booda re’ee qali naan jedhan. Ani re’ees hin qalle hajjii ammoo …

514: Hajjii bakka irraa ka’anitti deebi’uun dirqamaa? Qalmi hoo akkam? Read More »

498: Xawaafni yoom godhama?

Gaaffii: umraa hajjii godheetiin fixadhee hoggaa arafaa oldeebinu muzdalifa bulee mina bulee hoggaan haaddadhe boodaan xawaafa godhe deemee xawaaffii godheetiin achi boodaan akkasitti deeme duuba saniin xawaafni kee kun hin taanee naan jedhan tanaaf xawaafni kiyya kun dhugaa moo dhugaa miti           Deebisaa: yoo haaddattee haaddachuu keetiin hiikkaan hajjiidhaa tun lama …

498: Xawaafni yoom godhama? Read More »

498: Xawaafa yoom godhuu qaba?

Gaaffii: umraa hajjii godheetiin fixadhee hoggaa arafaa oldeebinu muzdalifa bulee mina bulee hoggaan haaddadhe boodaan xawaafa godhe deemee xawaaffii godheetiin achi boodaan akkasitti deeme duuba saniin xawaafni kee kun hin taanee naan jedhan tanaaf xawaafni kiyya kun dhugaa moo dhugaa miti           Deebisaa: yoo haaddattee haaddachuu keetiin hiikkaan hajjiidhaa tun lama …

498: Xawaafa yoom godhuu qaba? Read More »

489: Umraa yoo hin godhin hajjiin hin ta’u jedhanii akkamii?

Gaaffii: Umraa yoo hin godhin hajjiin hin ta’u jedhanii akkamii?           Deebisaa: Hajjiin ni ta’a. umraa takkaahuu osoo hin godhin hajjii qofa ufirraa godhuu ni dandeessa. garuu hajjiinillee umraanillee waajiba ta’uu beekuu qabna. Ka dandeesse dura godhi. Yoo ammoo Rabbi siif laafise caalaan ji’uma hajjii san keessa umraa kee godhadhuu, umraa …

489: Umraa yoo hin godhin hajjiin hin ta’u jedhanii akkamii? Read More »

488: Hijaabaan hajjii godhuun akkamii?

Gaaffii: Hijaabaan hajjii godhuun akkamii?           Deebisaa: Dubartiin cuftinuu hijaabumaan hajjii godhuu qaban. Akka dhiiraa uffata seera qabu uffachuun isaan irra hin jiru. Hijaabni isaanii uffatni hodhaa qabu waa hundinuu ni hayyamamaaf. Shittoo qofatu hin hayyamamneef jechu dubartoota.   Sheik Alii Jimmaa

485: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?

Gaaffii: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?         Deebisaa: Namni kaafiraa waa sadaqachuun humaa rakkoo hin qabu. Nama kuffaaraa hedduutu Rasuula Rabbiitiif sadaqaa fidaa ture. Namni kuffaara tokko yoo hadiyyaa siif kenne fudhachuun humaa rakkoo hin qabu. Sani booda hajjii irraa oolfattee, ufii nyaattee waan feete yoo …

485: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii? Read More »

485: Namni Muslima hin ta’in tokko yoo mallaqa hajjiin godhan namaa kenne akkami?

Gaaffii: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?         Deebisaa: Namni kaafiraa waa sadaqachuun humaa rakkoo hin qabu. Nama kuffaaraa hedduutu Rasuula Rabbiitiif sadaqaa fidaa ture. Namni kuffaara tokko yoo hadiyyaa siif kenne fudhachuun humaa rakkoo hin qabu. Sani booda hajjii irraa oolfattee, ufii nyaattee waan feete yoo …

485: Namni Muslima hin ta’in tokko yoo mallaqa hajjiin godhan namaa kenne akkami? Read More »