Tag: umraa

419: Obboleettiin tiyya anaafii dhiirsa kiyya wajjiin hajjii godhuu ni dandeettii?

Gaaffii: Obboleettii tiyya takkatu anaafii dhiirsa kiyya wajjiin hajjii godhuu feetee hajjiin isii sun ni taatii?           Deebisaa: Ee ni taati. Dhiirsi kankee haga ati isa waliin jirtu haga inni nikaha sirraa qabu isiidhaaf maharama ta’uu ni danda’aa jechu. Ulamaa’iin inumaa maal jedhan zamana ammaa kanatti intalti takka yoo maharama dhabdee …

419: Obboleettiin tiyya anaafii dhiirsa kiyya wajjiin hajjii godhuu ni dandeettii? Read More »

341: Hajjii namni deemuu fedhu, bakka kamirraa harramata?

Hajjii deemuu feenaa eessarraa harramu qabnaa suudii irraa fagoo jirraa, akka nuuf qopheeffametti yalamlamii, yalamlamii sani irraa ji’a tokko dura ji’a hajjii saudii waan seenuu feenuuf achumarraa harramuu qabna moo dura Makkaan seennee warra makkaa taanee achirraa harramuu qabnaa?       Deebisaa: Yoo niyyaa hajjiitiin ka manaa baatan taate isin warruma hajjiiti malee warra …

341: Hajjii namni deemuu fedhu, bakka kamirraa harramata? Read More »

335: Hajjiin akkamitti harramatan?

Gaafii: Hajjii deemuufin deemaa akkamittin harramadhaa?         Deebisaa: Hajjii hiraamni isaa sadi. Yoo hajjii qofa niyyattee naweeytul hajja jettellee ni ta’a. Yoo hajjiifi umraa waliin niyyadha jette tamattu’a jedhamaa qooda sadan keessaa kanatu irra caala. Labbeykallahumma umratal jettee, ji’a hajjii keessa umraadhuma niyyattee deemtee dhayxee dalagaa umraa fixattee, eegasii guyyaa saddeetii ka …

335: Hajjiin akkamitti harramatan? Read More »

327: Nama du’erraa umraa godhuun taatii?

Gaafii: Nama du’erraa yoo umraa godhe akkamii?       Deebisaa: Nama du’erraa yoo umraa gootee ni ta’a humaa rakkoo hin qabu. Garuu dura ufii umraa godhuu, ammas yoo nama du’erraa hajjii goote dura ufii hajjii godhuu. Eega ufii godhatanii booda nama du’erraa godhutu bareedaadha.     Sheikh Alii Jimmaa

302: Hajjiif umriin daangaa godhame jiraa?

Gaafii: Hajjiin amata afurtamaatii gaditti hin ta’uu nuun jedhanii akkam goonaa?       Deebisaa: Hajjiin guyyaa amata kudha shani gahan namatti wajjaba yoo horiin jiraate. Biyya ati keessa jirtu irraa yoo siif hin mijaawin biyya sitti aanutti tarkaanfadhuutii hajjii ufirraa buusi. Amriin hajjiidhaa dubbii jajjabduudhaa baldhinnaan gaafadhaa itti dhaqqabaa. Amrii arkaana islaamummaa shanaan keessatti, …

302: Hajjiif umriin daangaa godhame jiraa? Read More »

264: Umraa godheetiin guyyaa saddeetaffaa ka Zulhijjaa osoo mataa hin haaddatin Hajjitti dabree akkami?

Gaaffii: Umraa godheetiin guyyaa saddeetaffaa ka Zulhijjaa osoo mataa hin haaddatin Hajjitti dabree akkami?     Deebisaa: Yoo Hajjiin tanteetiif Umraan tantee qiraana taate sun rakkoo hin qabu. Ammallee guyyaa saddeetii eega isiin taatee mataan haaddatan silaafuu guyyaa 10 sanitti hin biqiluu guyyaa lama qofa keessatti, silaa rifeensa murachutu caalaa sirra ture. Ammoo akka ati …

264: Umraa godheetiin guyyaa saddeetaffaa ka Zulhijjaa osoo mataa hin haaddatin Hajjitti dabree akkami? Read More »