Tag: Wudu'a

486: Salaata keessa hafuurri namarraa yoo bahe salaatni ni badaa?

Gaaffii: Namni tokko yoo salaata keeessa hafuura wudu’a cabsu baafate, salaata san itti guuttata moo salaata san dhiisee wudu’a godhataa?         Deebisaa: Salaatni awwala hafuurri baheenuu cabee jira wudu’atan malee salaatni namaa fayyaa hin ta’u.   Sheik Alii Jimmaa

486: Salaata keessa yoo dhuufan salaatni ni badaa?

Gaaffii: Namni tokko yoo salaata keeessa hafuura wudu’a cabsu baafate, salaata san itti guuttata moo salaata san dhiisee wudu’a godhataa?         Deebisaa: Salaatni awwala hafuurri baheenuu cabee jira wudu’atan malee salaatni namaa fayyaa hin ta’u.   Sheik Alii Jimmaa

479: Bishaaniin malee wanta gogaan Istinjaa godhuun/qulqullaahuun ni danda’amaa?

Gaaffii: Istinjaafii istbirahan akkamii? Istinjaan namni tokko yoo baadiyaa jiru dhakaan goggoffadhaa yookaa biyyeen goggofadhaa jedhanii biyyeen amma bakka hunda hin jirtuu maal goonaa?       Deebisaa: Rabbiin laafisee jira. Silaafuu biyyee miti irra guddaa dhakaadha ka shariyaan dubbate, dhakaadhaan yeroo sadi, yoo sadditti hin qulqullaahin yeroo shan, yoo shanitti hin qulqullaahin yeroo torba …

479: Bishaaniin malee wanta gogaan Istinjaa godhuun/qulqullaahuun ni danda’amaa? Read More »

479: Bishaaniin malee wanta gogaan Istinjaa godhuun ni danda’amaa?

Gaaffii: Istinjaafii istbirahan akkamii? Istinjaan namni tokko yoo baadiyaa jiru dhakaan goggoffadhaa yookaa biyyeen goggofadhaa jedhanii biyyeen amma bakka hunda hin jirtuu maal goonaa?       Deebisaa: Rabbiin laafisee jira. Silaafuu biyyee miti irra guddaa dhakaadha ka shariyaan dubbate, dhakaadhaan yeroo sadi, yoo sadditti hin qulqullaahin yeroo shan, yoo shanitti hin qulqullaahin yeroo torba …

479: Bishaaniin malee wanta gogaan Istinjaa godhuun ni danda’amaa? Read More »

413: Dubartiin dhaabbattee wudu’achuu ni dandeettii?

Gaaffii :Dubartiin dhaabbattee wudu’achuu, harka isiitiif miila isii dhaabbattee dhiqachuun ni danda’amaahii?           Deebisaa : Humaa hin qabu. Wayta wudu’attu dhaabbattee wudu’atteef teeytee wudu’atteefuu huma takkallee rakkoo hin qabu. Bakka namni ajnabiin jirutti yoo ka wudu’attu taate uf sattaruu qabdii owuraa ufii miila isiitifii, harka isii akka warri ajnabii hin argine …

413: Dubartiin dhaabbattee wudu’achuu ni dandeettii? Read More »

397: Bishaan adiin yeroo garii aadaa dhiqadhee argu maali inni hukmiin isaa ?

Gaaffii: yoo an aadaa irraa dhiqadhee ka’e bishaan adiin kun natti dhufaa, bishaan adiin kun maali inni hukmiin isaa akkamii?           Deebisaa: bishaan adiin maniyyii mitii yookaan aadaa ji’aatii mitii , bishaan adiin gariin dubartii irraa bahu worri ulamaan gariin ruxuubatal farji jedhan, jiidha qaamni saalaa gadidhiisu maleewaan birootii mitii jedhan. …

397: Bishaan adiin yeroo garii aadaa dhiqadhee argu maali inni hukmiin isaa ? Read More »

396: eega fincaanee wudu\’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata

Gaaffii : eega fincaanee wudu\’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata?           Deebisaa: fakkaataan hin taatu shakkii hin barbaachisu . Yoo dhugumaan waan eega ati wudu\’attee kaate sirraa bahan fakkaate irraa bahiitii salaata keetirraa qulqulleeffadhu garuu san dura wonni sii gaariidhaa akka gaarii goggoyfachuun barbaachisaadha, haga fincaan sirraa dhumatutti …

396: eega fincaanee wudu\’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata Read More »

396: eega fincaanee wudu’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata?

Gaaffii : eega fincaanee wudu’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata?           Deebisaa: fakkaataan hin taatu shakkii hin barbaachisu . Yoo dhugumaan waan eega ati wudu’attee kaate sirraa bahan fakkaate irraa bahiitii salaata keetirraa qulqulleeffadhu garuu san dura wonni sii gaariidhaa akka gaarii goggoyfachuun barbaachisaadha, haga fincaan sirraa dhumatutti …

396: eega fincaanee wudu’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata? Read More »

396: eega fincaanee wudu\’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata

Gaaffii : eega fincaanee wudu\’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata?           Deebisaa: fakkaataan hin taatu shakkii hin barbaachisu . Yoo dhugumaan waan eega ati wudu\’attee kaate sirraa bahan fakkaate irraa bahiitii salaata keetirraa qulqulleeffadhu garuu san dura wonni sii gaariidhaa akka gaarii goggoyfachuun barbaachisaadha, haga fincaan sirraa dhumatutti …

396: eega fincaanee wudu\’adhee salaata seene waan fincaan narraa bahan natti fakkaata Read More »