Tag: Wuduu'a

703: Yeroo wuduu’a godhan akkamitti kaalsii irra haqan?

Gaafii: Hukmii shari’aa keessatti kaalsii irratti akkamiin haquu danda’an? Akki haqan hoo akkam? Yeroon haqan hoo yeroo akkami?     Deebisaa: Namni tokko shurraaba ykn kaalsii irra haquudhaaf heeraa fi seera guuttachuu qabutu jira.   Yeroo:Yeroon kaalsii irra haquun namaaf hayyamamu yeroo lama. Ka duraa namni tokko osoo imaltuu hin deemne biyyuma jiru keessatti haquu …

703: Yeroo wuduu’a godhan akkamitti kaalsii irra haqan? Read More »

679: Haadha Warraa Dhungachuun Wuduu’a Namarraa Diigaa?

  Deebisaa: Eega wuduu’a godhatanii booda haadha warraa dhungachuun gonkumaa wuduu’a namarraa hin balleessu. Nabiin keenya (Salallaahu Aleeyhi Wasallam) eega wuduu’a godhatanii salaataaf bahuuf qophaahanii booda, haadha warraa isaanii dhungatanii bahaa turan. Dr.Liwa’ul Islaam   Deebisaa Ulamoota Biyya Alaa Aa’ishaan (Radiyallaahu Anha) akkana jette. “Ergamaan Rabbii (Sallallaahu Aleeyhi Wasallam) haadha worraa isaanii keessaa takka dhungatanii …

679: Haadha Warraa Dhungachuun Wuduu’a Namarraa Diigaa? Read More »

671: Namni akkaan ariifate tayammumaan salaatuu danda’aa?

Gaafii: Namni tokko osoo karaa deemuu, salaataaf yoo iqaaman dhagahe, wudu’achuuf yeroo hin qabu, salaatni akka isa hin dabarreef tayamumaan salaatuu danda’aa?     Deebisaa: Wanti hubatamuu qabu, hukmiin shari’aa akkaataa Rabbiin lafa kaayeen deemti. Fedhinnaa namaatiif jecha seerri hin jijjiiramu. Rabbi ajaja isaatiin yoo bishaan dhabdan tayammuma godhaa jedhe malee, waan waqtiin gaheef tayammuma …

671: Namni akkaan ariifate tayammumaan salaatuu danda’aa? Read More »

604: Hammaama keessatti wuduu\’a godhuun dandahamaa?

Gaafii: Hammaama Keessa taa’anii wuduu’a godhachuun danda’amaa? Kan bakki qaama itti dhiqatanii fi kan sagaraa yoo gargar tahuu dhabaate rakkoo ni qabaa?     Deebisaa: Hammaama kan bakki qaama itti dhiqatanii fi kan fincaaniitis gargar tahe, yokaan ammoo lamaanuu kutaa tokko keessa tahus wuduu’a achitti godhachuun rakkoo hin qabu. Gaaffiin tun achi keessatti “Bismillah” jechuun …

604: Hammaama keessatti wuduu\’a godhuun dandahamaa? Read More »

522: Hijaaba gubbaan haqachuun (quyyifachuun) ni dandayamaa?

Gaaffii: Yeroo wadda’atan osoo hijaaba mataa irraa qaban mataa gubbaa haqatuun ni dandayamaa?     Deebisaa: Ee ni dandayama. Mataa akkaataa saditti haqachuun danda’ama. Mataa haquun dirqama irraahi. Waan jedhu Rabbiin (SW) “Yaa warra Rabbitti amane hoo; wayta salaatuu barbaaddan wodda’adhaa. fuula keessan dhiqaa! fuula wayta jedhan fuula guutuu dhiquu qabda. harkallee haga ciqileetti dhiqaa …

522: Hijaaba gubbaan haqachuun (quyyifachuun) ni dandayamaa? Read More »