Tag: Xahaaraa

698: Adurreen salaata ni balleessitii?

Gaafii: Yeroo salaatu bashoon (adurreen) narra naannoytii salaatni sun akkami?     Deebisaa: Ergamaan Rabbii SAW dhimma adurreetiin wal qabatee akki jedhan, “bashoon ykn adurreen khaadima keessan kan mana keessaati. Hoggaa nyaattanii fi dhugdan isiniin naannayu.” Walumaa galatti bashoon ykn adurreen salaata keessa sitti mammaramuun salaata kee hin balleessu.   Dr Liwaa’ul Islaam     …

698: Adurreen salaata ni balleessitii? Read More »

521: Istinjaan duratti harka dhiqachuun barbaachisaadhaa?

Gaaffii: Wayta mana sagaraa seenaan istinjaa osoo hin godhiniin duratti harka dhiqatuun barbaachisaadhaa? Namatuu osoo istinjaa hin gooneen duratti harka dhiqatuun barbaachisa naan jedhee akkasitti namaan wal moromnee harka dhiqatuun osoo istinjaa hin gooneen duratti barbaachisaa hadiisa irra jiraa?         Deebisaa: Yoo namni tokko yoo ka janaabaa qabu taate, booda yoo ka …

521: Istinjaan duratti harka dhiqachuun barbaachisaadhaa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur\’aana qara\’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara\’e akkam?         Deebisaa: ulamaa\’iin ahlussunna wol jamaa\’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur\’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur\’aana qara\’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara\’e akkam?         Deebisaa: ulamaa\’iin ahlussunna wol jamaa\’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur\’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti Qur\’aana qara’uu danda’aa? Read More »

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa?

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur’aana qara’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara’e akkam?         Deebisaa: ulamaa’iin ahlussunna wol jamaa’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur’aana isii harkatti …

506: Yeroo heeydii qabutti qara’uu danda’aa? Read More »

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ?

Gaaffii: eega rabbiin jiruu naa katabee ballageen boodatti guyyaa tokko dardarummaa guutuu kiyyarratti heeydii ifirratti arge , garuu heeydii ifirratti argeetiin halkan sun soomana keeysaa taraawiha dhaqe ammoo hin soomanne           Deebisaa: taduraatii guyyaa san irraa eegalii odoo umrii sanittillee heerumtee jaarsa keetitti ida’amuun haraam , soommanni haraam salaatni sirratti haraami …

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ? Read More »

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii : ganda tokkoon hojjedha, gandi kun hoggayyuu akka honqaatti  sooqiddaa fi waan akka libaanataa fi waan urgaa’u mana keessa faffacaasan , maali wonni kun jennaan bar qur’aana qabaa naan jedhan , hukmii shari’aatti wonni kun ni taatii?         Deebisaa: muslimni hedduu faaga irraa wosanaa baheeti waan dhugaatiifi waan baaxil wolkeessa laaqaa …

499: Waan urgaawaa mana keessa faffacaasuun hukmii shari’aatti akkam? Read More »