Tag: Xurii Laguu

641: Intalti Heydii irra jirtu Ka’abaa Yoo Xawaafte Maaltu irrajira?

Yaa Gabrittii Rabbii! Islaamummaan torbaan Heydii kana keessa waajiba akka salaatallee sirraa buufte. Salaataaf qadaanis sirra hin jiru. Soomanas yeroo heydii hin soomantu, garuu sooma waajibaa yeroo biroo qadaa ni baasta. Akkasuma Xawaafnillee heydiidhaan hin tahu. Osoo heeydiin sirra jiraachuu beektu achi dhaquun sirrii miti. Kanaaf Towbaa godhuu qabda. Xawaafas yeroo biroo irra deebitee Xawaaftee …

641: Intalti Heydii irra jirtu Ka’abaa Yoo Xawaafte Maaltu irrajira? Read More »

625: Eega heydii dhiqadhee booda dhiiga ofirratti arge

Gaafii: Dhiiga heydiirraa qulqullaayee dhiqadhee eega xahaarfadhee ibaadaa jalqabeen booda dhiiga ofirratti arge. Maal godhuu qaba?     Deebisaa: Wanti heydiin walqabatu kun waan xiyyeeffannaa guddaa barbaaduudha. Dubartoonni dhimma kana of eeggannaa guddaan baratanii beekuu isaan barbaachisa. Garaagarummaa dhiiga kaaniitiifi dhiiga heydii adda baasanii beekuu qaban. Akkasumas dubartoonni dhiigni kiyya guyyaa meeqaaf tura kan jedhu, …

625: Eega heydii dhiqadhee booda dhiiga ofirratti arge Read More »

602: Yeroo xuriin laguu addaan ciccitu ibaadaa akkam godhan?

Gaafii: Heeydiin natti dhufee guyyaa lama yookaan sadi eega narra turee booda narraa bada. Ammas guyyaa lamaafi 3 turee natti deebi’a. Yeroo inni jidduun narraa badu sanitti salaata salaatuu fi soomanuun narra jiraataa?     Deebisaa: Dubartiin, keessattuu tan reefuu dhiigni laguu itti dhufe amala heeydii isii sirritti baruu qabdi. Dhiiga arguu dhabuun qofti heydiin …

602: Yeroo xuriin laguu addaan ciccitu ibaadaa akkam godhan? Read More »

592: Jaartii xurii laguu irra jirututti ida\’amuun akkamitti laallama?

Deebisaa Gabaabaa Jaartii tiyya osoo isiin xurii laguu irra jirtu itti dabalamee, maaltu narra jira gaafii jedhutu dhihaate. Yaa Gabricha Rabbii! Rabbiin Nabi Muhammadiin (SAW) akkana jedha “Heeydii irraa sigaafatuuf jiranii, irraa fagaadhaa jedhiin” Kanaaf jecha haraama dalagdee jirta.     Tan duraa wanni sirra jiru towbaadha. Namni jaartii akkuma heeydiin itti dhufeen itti ida’ame …

592: Jaartii xurii laguu irra jirututti ida\’amuun akkamitti laallama? Read More »

592: Jaartii xurii laguu irra jirututti ida\’amuun akkamitti laallama?

Deebisaa Gabaabaa Jaartii tiyya osoo isiin xurii laguu irra jirtu itti dabalamee, maaltu narra jira gaafii jedhutu dhihaate. Yaa Gabricha Rabbii! Rabbiin Nabi Muhammadiin (SAW) akkana jedha “Heeydii irraa sigaafatuuf jiranii, irraa fagaadhaa jedhiin” Kanaaf jecha haraama dalagdee jirta.     Tan duraa wanni sirra jiru towbaadha. Namni jaartii akkuma heeydiin itti dhufeen itti ida’ame …

592: Jaartii xurii laguu irra jirututti ida\’amuun akkamitti laallama? Read More »