Tag: Zakaa Fixrii

513: Maallaqa ribaan wojjiin jiru zakaan ka irraa hin baane maal godhuu qaba?

Gaaffii: maallaqaan baankii keeysaa qaba , maallaqni kun ribaanillee wojjiin jiraa akkamiin godha ? maallaqa san yoon fuudhee miskiinaa hire hoo akkam? Zakaallee irraa baasee hin jiru maal godhuu naa woyya ?         Deebisaa : baankii ribaa qabdu keessa kaayyachuun yoo rakkoon si goote homaa hin qabu horiin narraa bada jettee. garuu …

513: Maallaqa ribaan wojjiin jiru zakaan ka irraa hin baane maal godhuu qaba? Read More »

473: Guyyaa tokko soomee nama du’e qadaa irraa soomna moo akkam?

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?           Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. …

473: Guyyaa tokko soomee nama du’e qadaa irraa soomna moo akkam? Read More »

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami?

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?           Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. …

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami? Read More »

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami?

Gaaffii: Abbaan kiyya seensa soommanaa irratti guyyaa tokko qofa soomee gara aakiraa deemee akkam irraa soommanna moo akkamii?           Deebisaa: Soommana akkam namarraa soommananii soommana akkam namarraa sommanu hin dandeenyee namni barachuu qaba. Hoggaa soommanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe fayya dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda’a halaali isaaf. …

473: Nama Ramadaanarraa guyyaa duraa qofa soomanee du\’e qadaa irraa baasan moo akkami? Read More »

440: Mallaqa harkaa qabnu yeroo hundaa biyya erginaa akkamitti zakaa baafnaa?

Gaaffii: Mallaqa harkaa qabnu yeroo hundaa biyya erginaa akkamitti zakaa baafnaa?           Deebisaa: Mallaqni biyya ergame moo si bira taa’ee,  yoo ka walitti qabamaa jiru taate zakaan irraa bahuun dirqama. Mataa dhibbaa irraa lamaaf nuusatu bahaa. Yoo birrii ta’e birrii lamaaf nuusatu irraa baha. Yoo si bira jiraateef yoo biyya jiraatellee …

440: Mallaqa harkaa qabnu yeroo hundaa biyya erginaa akkamitti zakaa baafnaa? Read More »

306: Zakaatal Fixrii namni biraa namarraa baasuun taatii

Gaafii: Nama tokko  ka zakaatal fixrii ufirraa baasee hin jirre ka abbaan isiillee irraa baasee kafiilli isiillee irraa baase akkamii?       Deebisaa: Keyriidha dacha dachaa ta’uun humaa hin qabu. Garuu zakaatal fixrii namuma tokkotu namarraa baasa. yookaa kafiila haa ta’uu yookaa abbaa kankee ta’uu jechudha.     Sheikh Alii Jimmaa  

256: Namni Zakaatul Fixrii hin baasin soomanni isaa akkami?

Gaafii: Fixirii amata lamaa ani ufirraa hin baafnee waan obboleessi kiyya narraa baase sehee ani ufirraa hin baafnee amma maaltu narra jiraa?     Deebisaa: Namni fxrii hin baasin soomni isaa hir’uudhaa jechuudhatu jira. Amata lamaan booda yaadatte kanallee baasi soomni kee siif haa guutamuu.     Sheikh Alii Jimmaa