Tag: Zikrii

696: Azkaara Salaata waajibaa boodaa yeroo biroo yoo qara’e akkami?

Gaaffii: Azkaara Salaata waajibaa shanan boodaa yeroo salaataa dhiisee, yeroo biraa yoo qara’e maal rakkoo qaba ?     Deebisaa: Yaa gabroottan Rabbii! Rabbiin-Subhaanahu Wata’aalaa- akkana jedha: “isaan warra dhaabbatanii, taa’anii, cinaacha isaanii irrattis (warra) Rabbiin faarsani, ‘yaa Gooftaa keenna kana taphaaf hin uumne, qulqulloofte, adabbii ibiddaa irraas nu baraarsi’ jedhaa uumama dachii fi samii …

696: Azkaara Salaata waajibaa boodaa yeroo biroo yoo qara’e akkami? Read More »

651: Harka bitaatiin tasbiiha godhuun hayyamamaa?

  Nabiin keenya waan hunda keessatti mirgaan eegaluu jaalata. Kophees haa tahuu huccuufi tasbiiha, nyaataa fi waan hundaahuu mirgaan dalaguu jaalata. Tanaaf jecha tasbiiha harkuma mirgaatiin godhutu irra jaalatama. Garuu ammoo yoo uzrii qabaattee harka bitaatiin gootes hin dilooytu inshaa Allaah! Rabbiin sirraa haa qeebalu!   Dr. Liwaa\’ulislaam

318: Rabbii guddaan SI maaf jenna

Gaafii: Rabbii guddaan maaliif isin hin jenneen? SI jedhaa maaliif oollaa? Rabbii guddaa kabajuufii Rabbii guddaa olfuudhuu barbaachisa.         Deebisaa: Rabbii guddaa wanni kabajaniin maqaa qofaa miti. Rabbiin guddaa wanni inni ol guddataa deemuu fi gad xiqqaataa deemuu jedhamu hin jiru. Rabbiif jalqaba isaatiifillee jalqabni hin jiru; xumura maayyii isaatiifillee maayyiin hin …

318: Rabbii guddaan SI maaf jenna Read More »

289: Abbaan kiyya farsoo akka dhiisu gorse dadhabe, maaltu mala

Gaafii: Abbaan kiyya kamrii dhugaa yeroo hedduullee nasiyaa godheefii dadhabee maal godhaa?         Deebisaa: Rabbuma kadhadhuuf. Haga dandeette Nasiyallee godhiif. Silaa mootummaan islaamaa jiraattee, bakka mootummaan islaamaa isa adabdu hin jiran. Yoo ka biyya Sa’udii jiru taate, mootummaa itti geessi mootummaan haa tumtu. Akka haddi irra dhaabaniif mootummatti himi. Yoo biyya sa’udii …

289: Abbaan kiyya farsoo akka dhiisu gorse dadhabe, maaltu mala Read More »