Tag: Zinaa

667: Osoo wal hin tuqin siree tokkorra buluun zinaa jedhamaa?

Gaaffii: Intala biyyaa baatee mana namaa hojjataa turte takka, bakka isiin hojjattuu baasee mana kiyyatti siree takka irra wajjiin bulle. Haata’utii intala tana osoo hin tuqin, ganamuma san maatii isiitti bilbilannee nikhaha hidhanne. Gaafas siree takkarra wajjiin buluun keenya nikhaha san ni balleessaa?     Deebisaa: 1ffaa-Dubbiin intala waliin siree takka irra raftanii osoo hin …

667: Osoo wal hin tuqin siree tokkorra buluun zinaa jedhamaa? Read More »

649: Hukmiin nama osoo ibaadaa qabu zinaa dalaguu maali?

  Yaa gabroottan Rabbii!  Wanni dalagaa namaa balleessu shirkii, Kufrii fi Murtaddummaadha. Haata’uu ammoo namtichi osoo salaatu, osoo zakaas kennatuu, osoo soomana soommanuu fi hajjiis deemu Zinaa dalagu kun; Rabbiin isa haa qajeelchu, badii guddaa irra jira. Diliin guddoon shirkitti aantu zinaadha. Dalgaan isaa inuma irraa qeebalamti. haata’u ammoo zinaa dalaguu isaatiif azaabni isaaf ol …

649: Hukmiin nama osoo ibaadaa qabu zinaa dalaguu maali? Read More »

643: Nama Zinaa Dalagutti Mana Kireessuun Ni Tahaa?

Rabbiin \”walaa ta’aawanuu alal ismi wal udwaan…\”nuun jedhe. Badii irratti wal hin gargaarinaa, irrattis wal hin sattarinaa nuun jedhe. Dhiiras tahuu dhalaa badii kana dalagan akka irraa deebi’anii towbatan gorsaa. yoo didan ammoo osoo argitan hukmii Rabbii hin didinaa, ofirraa baasaa. Osoo obboleessaa fi obboleettii teeysan tahanillee!     Dr. Liwaa’ulislaam ============= Nama dilii dalagutti …

643: Nama Zinaa Dalagutti Mana Kireessuun Ni Tahaa? Read More »

601: Osoo Jaarsa Qabu Zinaa Godhe, Maaltu Narra Jira?

Gaafii: Ani Abbaa warraa qaba. Garuu namni tokko na janajjanee karaa irraa na baasee, isa wajji walitti dabalamne. Eegasii Abbaan warraa kiyya waan kana dhagahee, “Egaa maal goona waan Rabbi fide” jedhee awfii naa godhe. Haala Kanaan isa wajji jiraachutti jira. gama shari’aatiin hoo maaltu narra jira?     Deebisaa: Durarratti Janaajjanaan jedhan tun Junuuna/Maraatuma. …

601: Osoo Jaarsa Qabu Zinaa Godhe, Maaltu Narra Jira? Read More »

569: Eega zinaa walitti dalaganii booda nikaaha hidhachuun akkami?

Gaafii: Dhiiraafi dhalaan takka eega zinaa walitti dalaganii booda, Nikaaha godhatanii bultii jaaranii ilmaan heddu horan. Nikaan isaanii kun akkami? Diliin irra jirtu hoo maali?     Deebisaa: Namni osoo nikaah hin godhatin zinaa walitti dalage, Osoo nikaahatti hin seenin dura waan godhuu qabutu jira. Jalqaba isaan lameenuu adda fagaachuu qaban. Hanga garaan isii qulqullaahutti …

569: Eega zinaa walitti dalaganii booda nikaaha hidhachuun akkami? Read More »

524: Nikaha malee daa’imummaan dubra heerumte tawbaan isii maali?

Gaaffii: Nama tokkotu nikahaan malee na fuudhee, anaa diqqoodhaa haati tiyya duutee warra keennatu anaa diqoodhaa na kennee, eega guddadhe booda namtichaan wal jaalanne; ati amma haadha hin qabduu ta si gurgurtu akkanumatti fudhadhee manatti siin gala jedhe eega anillee jaaladhe fuudhee manatti naan galatee jette, na fuudhee. Toowban keenna maali? Deebisaa: Si hin fuunee …

524: Nikaha malee daa’imummaan dubra heerumte tawbaan isii maali? Read More »

508: Zinaa booda nikahni hidhamu akkami? ilmoon yoo argamte hoo zinaan?

Gaaffii: intala takka butee hamtuu itti dalagee garaa godhattee( ulfoofte) achi booda nikaha naa hidhan . Nikahan sun maal jedhama, ilmoon sun maal jedhamti , furmaanni jara lamaan kanaa maalii?         Deebisaa: dhalaa butiinsi aadaa fokkattu addunyama cufaa kheeysatti . Arabni “ikhtisaab” jedhan , intala butanii bakka takkatti dhoysanii koottaa nikaha nuu …

508: Zinaa booda nikahni hidhamu akkami? ilmoon yoo argamte hoo zinaan? Read More »

487: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?

Gaaffii: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?           Deebisaa: Yoo dirqima dhugaa ta’e diliin isii irra hin jiru. Abbaa dirqe san irra jira. Garuu isaan lachuu towbatanii Rabbitti deebi’uun dirqama jechu. Namni dirqiidhaan kafarsiisan dirqiidhaan haraama itti dalagan, dirqiidhaan haraama nyaachisani isarra humaa hin jiru. Yoo ammoo isiinillee …

487: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami? Read More »