Tag: Zuhurii

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam?

Gaaffii: Sunnaan salaata zuhrii duraa afur jechuu dhagayee akkamitti salaatanii? Afran walitti dhaaba moo addaan mummuraa? Ka asrii hoo akkam fakkaata? Azaana dura salaatan moo azaana booda?           Deebisaa: Raka’aa lama lamaan salaatan. Walitti hin dhaabanii addaan mummuran. Lama salaattee salaamtaa baafattee lama ta biraa salaatta ammallee. Asrilleen akkasuma. Eega Azaanan …

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam? Read More »

409: Jum’aan musaafiraaf dirqamaa , zuhrii fi asrii jam’ii gudhuu dandayaa guyyaa jum’aa?

Gaaffii : Salaatni jum’aa dirqama taatii nama musaafiraa irratti, takkaahuu salaata zuhrii ka guyyaa jum’aa san gabaabsuun ni ta’aa akkasuma guyyaa juma’aa asriif zuhrii walirratti gabaabsanii jam’ii godhuun ni danda’amaa?           Deebisaa: Salaanni jum’aa nama musaafiraa irratti dirqamaa miti. Salaanni jum’aa  nama fayyaa hin qabne, nama musaafiraa, gabroota, ijoollee xixiqashoofii dubartii …

409: Jum’aan musaafiraaf dirqamaa , zuhrii fi asrii jam’ii gudhuu dandayaa guyyaa jum’aa? Read More »