Tag: zulmii

487: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?

Gaaffii: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?           Deebisaa: Yoo dirqima dhugaa ta’e diliin isii irra hin jiru. Abbaa dirqe san irra jira. Garuu isaan lachuu towbatanii Rabbitti deebi’uun dirqama jechu. Namni dirqiidhaan kafarsiisan dirqiidhaan haraama itti dalagan, dirqiidhaan haraama nyaachisani isarra humaa hin jiru. Yoo ammoo isiinillee …

487: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami? Read More »

431: Osoo jaartii halaalaa qabuu zinaa namni dalagu nikahni isaa akkam?

Gaaffii: Nama tokko ka intala fuudhetu jiraa  ka ufii zinaa dalaguudhaan beekame, kanaafuu intala inni fuudhe san nikahan isaanii akkam taha?           Deebisaa: Yoo intala halaalaan fuudhee jiraate nikahan isaanii wamaa hin ta’u. Seera isii afran guuttatee yoo nikaha maahrii kennee abbaa haadharraa kadhatee fuudhee wakiiluma isii irraa jechuu abbaa fedhellee …

431: Osoo jaartii halaalaa qabuu zinaa namni dalagu nikahni isaa akkam? Read More »

407: Kaafiilli tiyya iqaamaa naarraa balleessite anilleen jalaa bade akkam woyya?

Gaaffii: kafiila kiyya jalaahin baye , amata kiyya guuttadheetiin kafiila kiyya jalaa bahe osoo ruqsaa hin godhatinii tanaazula osoo irraa hin fudhatinii , isiinilleen iqaamaa kiyya balleessitee malli kiyya maalii , iqaamaa abbaa manaa kiyyaallee balleessitee , yoon rabbiin itti kadhadhe dilii qabaa?               Deebisaa: yoo isiin si zallamtee …

407: Kaafiilli tiyya iqaamaa naarraa balleessite anilleen jalaa bade akkam woyya? Read More »

401: Namni horii saahiba gowwoomsee iraa fudhatee sadaqaa sadaqachuu ni danda’aa?

Gaaffii : namni horii saahiba isaa gowwoomsee horii isaa irraa dabarsee sadaqaa sadaqachuu barbaadaa?         Deebisaa: sadaqaan haraamaa hin taatu rabbiin waan chaafuu dhaaf waan haraamaa natti hin sadaqatinaa jedhee jira . Sadaqaa abbumatu sadaqata malee horii namaa nama jalaa fuudhanii hin sadaqatan obboleeyyan kiyya.   Sheikh Alii Jimmaa

363: zinaa dalaguu fi ilmoo ifirraa baasuu kamtu irra laaftuudha?

zinaa dalaguu fi ilmoo ifirraa baasuu kamtu irra laaftuudha?         Deebisaa: zinaan min akbaril kabaa’ir.  shirkitti ta aantu zina jabeenna isii irraan namni fuudhe ajjeefamuun, jabeenni isii irraan namni dardaraa intalti dubraa xilaan garafamanii biyya irraa ari’amuun guddina ma’asiyaa tanaa irraayi . Ammoo ilmoo if irraa baasuun haala namni kun ilmoo if …

363: zinaa dalaguu fi ilmoo ifirraa baasuu kamtu irra laaftuudha? Read More »

316: Haati warraa abbaan warraa isii zinaa godhuu isaa yoo beeyte akkam gooti

Gaafii: Gurbaa tokkotu intala takka fuudhee intala sana eega fuudhee isiin biyya biraa biraa deemteeti inni ammoo intala birootti haraama daddalagaa waan haraamaa isii tanatti dalagu intala isaa ta kaadhimaa sanitti himaa isiin tun maal godhuu qabdi.         Deebisaa: Waan godhuu qabdu isitu beeka. Maaliif jennaan yoo osoma inni waan fokkataa akkanaa …

316: Haati warraa abbaan warraa isii zinaa godhuu isaa yoo beeyte akkam gooti Read More »

310: Qabeenya namaa akkam godhan

Gaafii: Nama tokkotu na zallamee jennaan anilleen isa zallamee garuu xiqqoo bira dabarsee. Fakkeenyaaf horii isaa fudhadhee horiin isaa natti dabre. Inni na zallamee horii kiyya fudhatee, anillee horii irraa cabsadhee horiin isaa natti dabartee jennaan eegasii sheenawee. Duuba namni tokko yoo waan akkasii godhe kafaluufii nama san waan walitti dhufnu hin sehuu biyyallee hin …

310: Qabeenya namaa akkam godhan Read More »