< All Topics
Print

258: Dhiiraa fi dubartii ollaa keessatti walitti makamanii buna dhuguun shari’atti akkami?

Gaaffii: Warri tokko ollaa keenya; walitti laaqamanii dhiiraaf dubartiidhaan namuu dubartii isaa fudhatee dhaqee buna waliin dhuganii ollatti nullee nu yaamanii; mee wanni akkanaa akkami?

 

 

Deebisaa: Shari’aa keessatti hin ta’u; dhiiraaf dubartiin walitti laaqamtee namuu taa’ee akkanumatti fuula keessa wal ilaaluu shari’aan hin hayyamu. Kanaafuu irraa fagaachutu isaan barbaachisa.

 

Sheik Alii Jimmaa

 

 

Tags:
Table of Contents