Fataawaa Nuuralhudaa

Gaafii irra deddeebiin nuuf dhihaatu

Haala kamiin gaafii gaafatan?

Gaafii keessan gama Nuuralhudaa erguuf tikeeta banuun dirqama. gaafii karaa tikeetaatiin nutti ergame haala gaariin hordofna. gaafiin tokkos hin irraanfatamu. in shaa Allaah deebisaa ulamaa’ii ni argata. kanaafuu tikeeta haaraya banaa gaafii keessan ergadhaa. 

Fataawaan Nuuralhudaa maaliin adda?

Gaafilee hawaasarraa dhihaataniif deebisaa Ulamaa'ii Sagaleen, Viidiyoo fi Barreeffamaan.

Yeroo Qusachuuf

Waan isin dhibeef deebisaa argachuuf aalima barbaada deemuun hin barbaachisu. haaluma salphaan kuusaa gaafilee keessaa deebisaa argattu.

Tartiibaafi Qooda gaafilee hammayyaawaa

Gaafileen hundi tartiibaa fi qooda isaanii qabu. deebisaa gaafii hundaa haala salphaan argattan.