< All Topics
Print

289: Abbaan kiyya farsoo akka dhiisu gorse dadhabe, maaltu mala

Gaafii: Abbaan kiyya kamrii dhugaa yeroo hedduullee nasiyaa godheefii dadhabee maal godhaa?

 

 

 

 

Deebisaa: Rabbuma kadhadhuuf. Haga dandeette Nasiyallee godhiif. Silaa mootummaan islaamaa jiraattee, bakka mootummaan islaamaa isa adabdu hin jiran. Yoo ka biyya Sa’udii jiru taate, mootummaa itti geessi mootummaan haa tumtu. Akka haddi irra dhaabaniif mootummatti himi. Yoo biyya sa’udii hin jiraatin biyya teenna fa’a, akkasumas biyya biraa yoo jiraate Rabbuma kadhadhuuf. Garuu yoo inni farshoo naa biti jedhe hin bitiniif. Abbaa fi haadha keellee haa ta’uu, waan Rabbiin hin jaalanne keessatti ee jechuun hin ta’u. Mallaqa bitadhuunillee naa kenni yoo ka siin jedhu taate hin kenniniifillee hin bitiniifillee.

 

Sheikh Abdurahman Shariif

Table of Contents