< All Topics
Print

300: Horii bade nama biratti yoo argan, akkam godhan

Gaafii: Yoo namni tokko horii namatti kenne, namni sun yoo horiin harkatti bade horii ufii yoo biratti argate namni kun akkamii?

 

 

 

Deebisaa: Namni horii isaa ka bade nama biratti argate, abbaa horii santu haqa itti qabaa, horii isaa fudhachuu qaba. Horii isaa eega ta’uu beeke horii isaa namarraa deebifachuu ni danda’aa.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents