< All Topics
Print

337: Salaata keessatti yoo dogoggorri argame akkam?

Gaafii: Salaata kiyya attahiyyaatuu duraa irraanfadheetiin olka’ee maaltu narra jiraa??

 

 

 

 

Deebisaa: Salaata kee xumura irratti sujuudussahwii bu’i humaa sirra hin jiru. Yeroo lama sujuuda buunaan salaamata baafatta. Maaliif jennaan wanni ati irraanfattee olkaate attahiyyaatuun duraa sun waajibaatussalaati jedhanii sujuudussahwiin siif qabama. Yoo ammoo silaa ka irranfatte arkaan silaa ta’e waan sani fixxu malee siif hin qabamu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents