< All Topics
Print

340: Diliin intala gara biyya araba erguu, eenyurra jira?

Gaafii: Intalli tokko eega biyya Arabaa deemtee yoo achitti namni kadhatee fuudhe diliin lafa arabaatti dalagde sun abbaa dura ergate irra jirti moo gurbaa amma isii kadhatee eegasii isii fuudhe irra jirtii.

 

 

 

Deebisaa: Haga isiin heerumtutti diliin sun abbaa irratti deebiti. Eega nikahan namichaa irra bu’ee ammoo galchuu danda’a, dhaqee fudhachuu danda’a, yeroo sani irraa qabee akka isiin bakka haraamaatiif ganda haraamaa keessa hin naannofne namticha isii fuudhetu irraa itti gaafatamaa.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents