< All Topics
Print

352: Dhiiraaf dhalaan rakkoof jecha mana wolitti kireeffatuun akkam?

Gaaffii: rakkoo adda addaatu nama mudata dhiiraa fi dhalaa jiddutti , worreen jaarsaa jaartii tayanuu akkanumaatti worra bultii hin ijaarin dhalaas haa tahu dhiiraas haa tahu mana wolitti kireeffatanii wojjiin yoo galan rakkoon maaltu jira?

 

 

 

 

Deebisaa:  namni tokko fooqii tokko keeysa darajaa lammeeysaa, sadeeysaa ,ta duraa adda addaan yoo gale rakkoon tokkolleen hin jirtu . ammoo shiqqaa takka takkaahuu muraa takka wolitti kireeffatee dhalaan jaarsa hin qabnee fi dhiirti jaartii hin qabne hula hulaallee haa tahanii shiqqaa takka keeysatti kan namni hoggaa gad bahe bakka saaloonaatti wol arguu danda’u akkuma san yoo( alwaada) kushiinaa seenees , yoo sagaraa taatees namoonni akkanaa kuni sadarkaa haram callaati, namni jidduu isaaniitti wonni wolfuudhiinsi haram godhu hin jirre ka akkanumatti wol fuudhuun halaalii tokko  hula wolitti kireeffatanii bakka wol arkuu dandayanitti wojjiin jiraachuun kun ikhtilaaxa jedhama laaqatiinsa rabbiin dhoorke tan nabi MUHAMMAD ﷺ  nuu ibsan san taati kana irraa fagaachuu

 

Dr. Lliwaa’ul Islam

Table of Contents