< All Topics
Print

366: Intalti zinaan manatti dhalatte akkam?

Gaaffii :   intalti  takka yoggaa ilmoo takka dhalte ilmoon tuni maqaa eenyuutiin yaamamti?  eenyuun dhaalti ?  namni ilmoo san heerumsiisu eenyu?

 

 

 

 

 

Deebisaa: ilmoon zinaan manatti dhalatte haadhuma san laalti abbaan yaamamuu hin taatu namni tokkolleen ilmoon tun guddattee addunyaa yoo argatte takkaahuu abbaa diqaalaa itti dalage san  dhaaluu hin dandeessu namticha kalee ilmoo tana zinaa dhalaa irraa  arkate sanillee dhaaluu hin  dadeettu ilmoon tun guddattee yoo addunyaa argatte abbaanilleen dhaaluun dhoorkaa dha ammoo namni ilmoo san heerumsiisu qaadi. Mana mahkamaa dhaqxee an abbaa hin qabu na heerumsiisii jettee gaafatti ilmommaan sun , ammoo dhiirti ifumaa dhaqatee ifumaa fuudha.

 

 

Dr Luwaa’ul Islaam

Table of Contents