< All Topics
Print

385: Wudu’a wol keessa laaqaa wudu’achuun akkam?

Gaaffii : yoo wuduu’a wolitti daddabalee wolkeessa daddabarsee kaan harka lama dhiqadhee, fuula tokko fa’a dhiqadhe maal qaba ?

 

 

 

 

 

 

 

deebisaa : wuduu’uni tartiibni isii eoliin dhuftee jirti . Tartiibaan godhuuni akka rasuulli rabbii ﷺ itti wodda’atanitti Wodda’achuutu irra caalaadha lama lamaan yoo jalqabde lama lamaan fixi. Sadi sadiin yoo jalqabde sadi sadiin fixi ulamaan gariin garii lama lama dhiqattee garii sadi sadi dhiqattullee humaa hin qabu jedha

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents