< All Topics
Print

388: Yoo faamiliin intalaa qofti natti heerumsiisan rakkoo qabaa?

Gaaffii : yoo faamiliin intalaa qofti natti heerumsiisan ka faamiliin kiyya keessa hin jirre rakkoo qabaa?

 

 

 

 

Deebisaa: rakkoon hin jiru faamiliin intalaa qofti sitti heerumsiisuu ni danda’an. Yoo seerri afran guutame mahriin, taqabbale jechuun kee, shaahiddanii fi woliyyiin argamee atilleen bira jiraatte rakkoo hin qabu .

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents