< All Topics
Print

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam?

Gaaffii: Sunnaan salaata zuhrii duraa afur jechuu dhagayee akkamitti salaatanii? Afran walitti dhaaba moo addaan mummuraa? Ka asrii hoo akkam fakkaata? Azaana dura salaatan moo azaana booda?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Raka’aa lama lamaan salaatan. Walitti hin dhaabanii addaan mummuran. Lama salaattee salaamtaa baafattee lama ta biraa salaatta ammallee. Asrilleen akkasuma. Eega Azaanan booda salaatan. Maaliif jennaan azaanni yeroon salaataa gahuu nama garsiisa. Salaanni asrii yeroon isaa wayta azaanan san geettee eega azaanan boodaa azaanaaf iqaamaa jiddutti salaatta.

 

 

Sheik Abdurrahmaan Shariif

Table of Contents